MAP ORP LITOMĚŘICE

…to je Místní akční plán vzdělávání na území Litoměřicka. MAP se zaměřuje na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

Naše vize

„Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy“.

MAP ORP LITOMĚŘICE

číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000588

doba realizace:
 1.4.2016 – 31.3.2018

MAP ORP LITOMĚŘICE II

číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008586

doba realizace:
1.6.2018 – 31.5.2022

MAP ORP LITOMĚŘICE III

číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022997

doba realizace: 
1.6.2022 – 30.11.2023

K čemu je MAP dobrý?

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, především společným informováním, vzděláváním, plánováním a realizací partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Cílem MAP je podpora rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka ve věku do 15 let a hlavní důraz je kladen na podporu dětí ohrožených školním neúspěchem.

MAP podporuje ke spolupráci aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území na úrovni plánování, budování znalostních kapacit například formou sdílení dobré praxe, či dalším vzděláváním aktérů.

MAP je významným podkladem pro žádosti o podporu, kdy žadatel dokládá soulad projektu s MAP:

 • 1) individuální projekty škol formou šablon („šitých na míru“) OP VVV,
 • 2) podávání žádostí o podporu do dalších výzev OP VVV,
 • 3) podávání žádosti o podporu do výzvy vyhlašované IROP.

MAP reaguje na potřeby definované ve Strategickém rámci. V projektu MAP II budou financovány aktivity obsažené v Akčním plánu MAP po shodě aktétů vzdělávání na území.

Kdo MAP tvoří?

Spolupracovat na rozvoji vzdělávání v rámci MAP může úplně každý.

Způsobů zapojení je celá řada od sdílení informací emailem, přes pasivní účast v publiku na setkáních Partnerství MAP nebo v ideálním případě aktivním ovlivňováním celého procesu v rámci tématických pracovních skupin a konkrétní spoluprací na vybraných úkolech například v rámci přenosu dobrých praxí. 

Zastoupeni by měli být především rodiče, základní školy, mateřské školy, obce, neziskové organizace, kraj, Agentura pro sociální začleňování, ale také odborná i široká veřejnost. 

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem Partnerství MAP, projednává podklady a návrhy k přípravě realizaci a evaluaci MAP.

V pracovních skupinách se projednávají aktuální řešená témata jako například financování, čtenářská gramotnost apod.

S realizací jednotlivých aktivit, sběrem podkladů, šíření výstupů a dalších nezbytných úkolů pomáhá sestavený realizační tým.

Realizační tým MAP

Realizační tým má za úkol zpracovat podklady pro rozvoj vzdělávání na území jako např. dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání na zakládě, kterého se opírají všechny realizované vzdělávací aktivity na území. Dále pak Strategický rámec MAP, který je důležitou součástí při podávání projektových žádostí škol o dotace. A v neposlední řadě Akční plány na jednotlivé školní roky. Realizační tým taktéž vytváří prostor pro spolupráci mezi aktéry vzdělávání, šíření dobré praxe a zpracovává podklady zadané Pracovními skupinami a Řídícím výborem.

Řídící výbor MAP

Řídící výbor je hlavním představitelem MAP. Projednává podklady a návrhy k přípravě realizaci a evaluaci MAP, zároveň je platformou,  na níž se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území, zprostředkovává přenos informací v území, navrhuje pracovní skupiny, schvaluje Strategický rámec MAP.

Je vytvořen jednak povinnými zástupci definovanými MŠMT a nepovinnými zástupci. 

Předsedkyní byla jednomyslně zvolena paní Ing. Andrea Křížová.

Řídící výbor má aktuálně 26 členů.

Pracovní skupiny MAP

Společně s Řídícím výborem spoluutváří Strategický rámec, který je nutnou součástí projektových žádostí o dotace, které budou směřovat na území ORP Litoměřice do oblasti školství.

Pracovní skupiny se schází 4x ročně. Každá PS je odlišná svým zaměřením, ale dohromady tvoří významnou základnu pro plánování rozvoje školství na území. Společným jmenovatelem pracovních skupin je:

 • vyhodnotit potřeby v rámci místního akčního plánování,
 • stanovit priority v návaznosti na strategické záměry již existujících funkčních partnerství v území (priority, spádovost, efektivita využití a vytíženost se zajištěním kvality ve vzdělání),
 • definované potřeby následně zpracovat do Strategického rámce MAP.

Seznam členů pracovních skupin

Odborná veřejnost a další aktéři

Text se připravuje

"Setkání je začátek, soudržnost je pokrok, spolupráce je úspěch.“

– Henry Ford

Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stát se hlupákem.

– Jan Ámos Komenský

Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.

– Karel Čapek

Studium věd přináší pravdu, neuvěřitelnou potěchu mysli.

– Mikuláš Koperník

Pracovní skupina pro ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST

Obsahem práce PS je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG a k rozvoji potenciálu každého žáka. 

Číst více

Nedílnou součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace MAP.

Pracovní skupina pro MATEMATICKOU GRAMOTNOST

Obsahem práce PS je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji MG a k rozvoji potenciálu každého žáka.

Číst více

Nedílnou součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace MAP.

Pracovní skupina pro FINANCOVÁNÍ

Obsahem práce je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Aktivně se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci MAP.

Číst více

PS pro financování úzce navazuje na ostatní pracovní skupiny, kdy zpracovává podněty ostatních PS z hlediska financování. PS pro financování se může zabývat i dalšími tématy jako prioritizace investičních záměrů ve Strategickém rámci MAP.

Pracovní skupina pro ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Obsahem práce je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol.

Číst více

PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání.  PS vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. Aktivně se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci MAP.

Pracovní skupina pro POLYTECHNICKÉ, ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji polytechnického, zájmového a neformálního vzdělávání a k rozvoji potenciálu každého žáka.

Číst více

Nedílnou součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou polytechniky, zájm. a neformálního vzdělávání a rozvojem potenciálu každého žáka. Aktivně se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci MAP.

Čeho chceme dosáhnout?

Chceme nadále posilovat vytvořené Partnerství.

Spolupráce povede k:

 • zlepšení řízení mateřských a základních škol,
 • sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání,
 • podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka,
 • dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole,
 • zlepšení spolupráce v území a využívání mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.

 

Usilujeme o naplnění našich cílů na 100%

Zaktualizujeme Strategický rámec priorit a dokument Místní akční plán vzdělávání.

Zrealizujeme aktivity stanovené v Akčním plánu MAP a naplánujeme další, které budou potřeba.

zrealizovaných aktivit

podpořených škol

%

zapojených škol z území

Pokud máte nějaké dotazy, napište nám

,… anebo pokud se chcete přidat jako nový člen vybrané Pracovní skupiny / Řídícího výboru či chcete s námi jinak spolupracovat a aktivně se podílet na rozvoji vzdělávání na Litoměřicku, určitě nám také napište.

Pokud byste chtěli být jen informováni o novinkách, stačí se přidat k jejich odběru.

 

Udělení souhlasu dle pravidel GDPR

8 + 6 =

AKTUALITY

Je to tu, projekt MAP III začal

Projekt MAP ORP LITOMĚŘICE II ke včerejšímu dni ukončil svou realizaci a dneškem začal projekt MAP ORP LITOMĚŘICE III.   Dovolte nám touto cestou Vám ještě jednou poděkovat za báječnou spolupráci v projektu MAP ORP LITOMĚŘICE II. Spolupráce s Vámi byla výtečná, na kolegiální a profesionální úrovni a my jsme upřímně rádi, že jsme společně, v rámci této spolupráce a za pomoci projektu MAP II, mohli pomoci při zlepšování vzdělávání na našem území.   Věříme, že s většinou z Vás se uvidíme i v...

Šablony z OP JAK vyhlášeny

Řídicí orgán OP JAK dne 25. 5. 2022 vyhlásil výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I na podporu zjednodušených projektů šablon pro mateřské, základní a základní umělecké školy, školská zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družiny, školní kluby a střediska volného času) a pro pedagogicko-psychologické poradny. Veškeré informace k výzvě naleznete na stránkách OP JAK, klikni zde.

Výzvy MŠMT

Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 Zaměření programu: Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 bude zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 15 let migrující z Ukrajiny a které pobývají v ČR. Účelem výzvy bude zejména podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí, podpořit rozvoj jejich jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, připravit děti na nástup do českých škol,...

Nadace Partnerství vyhlašuje granty Sázíme budoucnost

Sázíme budoucnost: granty do 30 000 Kč Zaměření programu: Podpora výsadby stromů ve volné krajině a na rozhraní volné krajiny se zastavěným územím, která přispívá k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody. Zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí. Podpora společenského postavení aktivních skupin, povzbuzení a pomoc se získáváním zdravé sebedůvěry při psaní a realizaci konkrétních projektů. Zakoupení sazenic stromů a keřů;...

IROP vydal Obecná pravidla pro žadatele a příjemce pro nové období 2021 – 2027

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, vydal Obecná pravidla pro žadatele a příjemce. Stejně jako v období 2014-2020 budou i nadále Obecná pravidla stěžejním dokumentem pro všechny žadatele a příjemce. Budoucí žadatelé o dotaci naleznou v Obecných pravidlech  kompletní informace pro podání, realizaci a udržitelnost projektů. Dozvědí se nejen, jakým způsobem jejich žádost bude hodnocena, ale naleznou zde i požadavky na zadávání zakázek,...

Výzva Ústeckého kraj EVVO

  Zaměření programu Program na podporu rozvoje ekologické výchovy, vzdělání a osvěty na území Ústeckého kraje.  Oprávnění žadatelé  Žadatelem (příjemcem) o dotaci může být jakýkoliv subjekt (fyzická nebo právnická osoba).  Lhůta pro podávání žádostí je od 26. 5. 2022 - 26. 4. 2022 Webové stránky programu klikni zde    Termín podávání žádostí: 24.6.2022 Finanční alokace výzvy: 3 000 000 Kč Další informace: max 80% uznatelných nákladů...

Výzvy, které se mohou hodit…

Sázíme budoucnost s KB penzijní společností Zaměření programu: Cílem této grantové výzvy je zvýšit odolnost naší krajiny prostřednictvím výsadeb alejí a terénních úprav zlepšujících vodozádržné schopnosti alejí. Dalším cílem je pak posílení odpovědnosti místních obyvatel za péči o své okolí a životní prostředí skrze zapojení do přípravy projektu, jeho realizace i následné péče. Součástí projektů také mohou být přírodě blízké úpravy drobných vodních toků, studánek a pramenů v okolí alejí nebo...

Výzvy Národní sportovní agentury

VÝZVA 12/2022 Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč Zaměření programu: Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím realizace akcí, jejichž předmětem může být široké spektrum sportovních zařízení, výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno, a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno. Účel výzvy: a) technické zhodnocení...

Výzvy MŠMT

Výzva na podporu aktivit integrace cizinců v regionálním školství v roce 2022 Zaměření programu  Cílem výzvy je podpora integračních aktivit zaměřených zejména na oblast vzdělávání dětí a žáků cizinců. Podporovány budou projekty zaměřené zejména na zvyšování úspěšnosti dětí a žáků cizinců v předškolním, základním a středním vzdělávání, na integrační mimoškolní vzdělávací aktivity, zvyšování efektivity vzdělávání v oblasti českého jazyka, odstraňování kulturních bariér, zvyšování kompetencí...

Granty, které by se mohly hodit

Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2022 Zaměření programu:  Předmětem podpory jsou aktivity zaměřené na podporu rodiny. osvětově – vzdělávací programy pro rodiny za účelem podpory její stability (např. kurzy partnerství, kurzy rodičovství apod.), celoroční volnočasové aktivity pro děti předškolního věku a jejich rodiče za účelem prevence sociálního vyloučení z důvodu dlouhodobé péče o ně (zejména podpora činností mateřských, rodinných a komunitních center), celoroční...

ZŮSTAŇTE S NÁMI VE SPOJENÍ

Přihlaste se k odběru novinek  na našem webu nebo nás sledujte na sociálních sítích.

Udělení souhlasu dle pravidel GDPR

Udělení souhlasu dle pravidel GDPR