MAP ORP LITOMĚŘICE

…to je Místní akční plán vzdělávání na území Litoměřicka. MAP se zaměřuje na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

Naše vize

„Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy“.

MAP ORP LITOMĚŘICE

číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000588

doba realizace 1.4.2016 – 31.3.2018

MAP ORP LITOMĚŘICE II

číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008586

doba realizace: 1.6.2018 – 31.5.2022

K čemu je MAP dobrý?

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, především společným informováním, vzděláváním, plánováním a realizací partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Cílem MAP je podpora rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka ve věku do 15 let a hlavní důraz je kladen na podporu dětí ohrožených školním neúspěchem.

MAP podporuje ke spolupráci aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území na úrovni plánování, budování znalostních kapacit například formou sdílení dobré praxe, či dalším vzděláváním aktérů.

MAP je významným podkladem pro žádosti o podporu, kdy žadatel dokládá soulad projektu s MAP:

 • 1) individuální projekty škol formou šablon („šitých na míru“) OP VVV,
 • 2) podávání žádostí o podporu do dalších výzev OP VVV,
 • 3) podávání žádosti o podporu do výzvy vyhlašované IROP.

MAP reaguje na potřeby definované ve Strategickém rámci. V projektu MAP II budou financovány aktivity obsažené v Akčním plánu MAP po shodě aktétů vzdělávání na území.

Kdo MAP tvoří?

Spolupracovat na rozvoji vzdělávání v rámci MAP může úplně každý.

Způsobů zapojení je celá řada od sdílení informací emailem, přes pasivní účast v publiku na setkáních Partnerství MAP nebo v ideálním případě aktivním ovlivňováním celého procesu v rámci tématických pracovních skupin a konkrétní spoluprací na vybraných úkolech například v rámci přenosu dobrých praxí. 

Zastoupeni by měli být především rodiče, základní školy, mateřské školy, obce, neziskové organizace, kraj, Agentura pro sociální začleňování, ale také odborná i široká veřejnost. 

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem Partnerství MAP, projednává podklady a návrhy k přípravě realizaci a evaluaci MAP.

V pracovních skupinách se projednávají aktuální řešená témata jako například financování, čtenářská gramotnost apod.

S realizací jednotlivých aktivit, sběrem podkladů, šíření výstupů a dalších nezbytných úkolů pomáhá sestavený realizační tým.

Realizační tým MAP

Text se připravuje

Řídící výbor MAP

Řídící výbor je hlavním představitelem MAP. Projednává podklady a návrhy k přípravě realizaci a evaluaci MAP, zároveň je platformou,  na níž se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území, zprostředkovává přenos informací v území, navrhuje pracovní skupiny, schvaluje Strategický rámec MAP.

Je vytvořen jednak povinnými zástupci definovanými MŠMT a nepovinnými zástupci. 

Předsedkyní byla jednomyslně zvolena paní Ing. Andrea Křížová.

Řídící výbor má aktuálně 26 členů.

Pracovní skupiny MAP

Společně s Řídícím výborem spoluutváří Strategický rámec, který je nutnou součástí projektových žádostí o dotace, které budou směřovat na území ORP Litoměřice do oblasti školství.

Pracovní skupiny se schází 4x ročně. Každá PS je odlišná svým zaměřením, ale dohromady tvoří významnou základnu pro plánování rozvoje školství na území. Společným jmenovatelem pracovních skupin je:

 • vyhodnotit potřeby v rámci místního akčního plánování,
 • stanovit priority v návaznosti na strategické záměry již existujících funkčních partnerství v území (priority, spádovost, efektivita využití a vytíženost se zajištěním kvality ve vzdělání),
 • definované potřeby následně zpracovat do Strategického rámce MAP.

Seznam členů pracovních skupin

Odborná veřejnost a další aktéři

Text se připravuje

"Setkání je začátek, soudržnost je pokrok, spolupráce je úspěch.“

– Henry Ford

Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stát se hlupákem.

– Jan Ámos Komenský

Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.

– Karel Čapek

Studium věd přináší pravdu, neuvěřitelnou potěchu mysli.

– Mikuláš Koperník

Pracovní skupina pro ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST

Obsahem práce PS je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG a k rozvoji potenciálu každého žáka. 

Číst více

Nedílnou součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace MAP.

Pracovní skupina pro MATEMATICKOU GRAMOTNOST

Obsahem práce PS je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji MG a k rozvoji potenciálu každého žáka.

Číst více

Nedílnou součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace MAP.

Pracovní skupina pro FINANCOVÁNÍ

Obsahem práce je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Aktivně se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci MAP.

Číst více

PS pro financování úzce navazuje na ostatní pracovní skupiny, kdy zpracovává podněty ostatních PS z hlediska financování. PS pro financování se může zabývat i dalšími tématy jako prioritizace investičních záměrů ve Strategickém rámci MAP.

Pracovní skupina pro ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Obsahem práce je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol.

Číst více

PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání.  PS vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. Aktivně se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci MAP.

Pracovní skupina pro POLYTECHNICKÉ, ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji polytechnického, zájmového a neformálního vzdělávání a k rozvoji potenciálu každého žáka.

Číst více

Nedílnou součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou polytechniky, zájm. a neformálního vzdělávání a rozvojem potenciálu každého žáka. Aktivně se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci MAP.

Čeho chceme dosáhnout?

Chceme nadále posilovat vytvořené Partnerství.

Spolupráce povede k:

 • zlepšení řízení mateřských a základních škol,
 • sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání,
 • podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka,
 • dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole,
 • zlepšení spolupráce v území a využívání mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.

 

Usilujeme o naplnění našich cílů na 100%

Zaktualizujeme Strategický rámec priorit a dokument Místní akční plán vzdělávání.

Zrealizujeme aktivity stanovené v Akčním plánu MAP a naplánujeme další, které budou potřeba.

zrealizovaných aktivit

podpořených škol

%

zapojených škol z území

Pokud máte nějaké dotazy, napište nám

,… anebo pokud se chcete přidat jako nový člen vybrané Pracovní skupiny / Řídícího výboru či chcete s námi jinak spolupracovat a aktivně se podílet na rozvoji vzdělávání na Litoměřicku, určitě nám také napište.

Pokud byste chtěli být jen informováni o novinkách, stačí se přidat k jejich odběru.

 

Udělení souhlasu dle pravidel GDPR

5 + 13 =

AKTUALITY

Granty, které se budou třeba hodit

Implementace Komponenty 3.1 Národního plánu obnovy Zaměření programu: Cílem výzvy je přispět k rozvoji digitálního vzdělávání v souladu s vizí Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a Akčním plánem pro digitální vzdělávání (DEAP). Účelem dotace je implementace Komponenty 3.1. Národního plánu obnovy, která je obsahem přílohy Prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro Oživení a odolnost Česka. Podporované aktivity: Aktivita 1: Cíl 1: Vzdělávání a podpora škol Aktivita...

Granty Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje již pravidelně vyhlašuje výzvy: Volný čas 2022, Sport 2022, Výkonnostní sport mládeže Ústeckého kraje 2022. Volný čas 2022 Zaměření programu:  Zajištění spolufinancování rozvoje volnočasových aktivit dětí a mládeže v Ústeckém kraji. Podpora činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volného času, zajišťujících pravidelné a dlouhodobé volnočasové aktivity dětí a mládeže - pravidelnou a dlouhodobou aktivitou se rozumí činnost, opakující se pravidelně...

Mapácký rok 2021

Další rok je skoro za námi. Povedlo se mnohé, i když okolnosti tomu moc nepřály. Během roku jsme zrealizovali řadu vzdělávacích akcí. Od čtenářských besed naší Anežky až po soutěže, webináře, semináře, ukázkové hodiny či diskuzní setkání s aktéry ve vzdělávání. Naše akce jsou vždy ušité na míru potřeb škol na území Litoměřicka a snažíme se o smysluplnost daných akcí. Akce pořádané MAPem můžete najít našich webových stránkách www.maplitomericko.cz nebo na Facebooku MAP ORP Litoměřice. Ovšem tím...

Listopadové výzvy

Výzva na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2022 Zaměření programu: Výzva podporuje aktivity v oblasti vzdělávání, rozvoje vědomostí a dovedností žáků v zájmovém a neformálním vzdělávání. Výzva je primárně zaměřena na podporu nadaných žáků základních a středních škol včetně nadaných žáků cizinců. Záměrem je podpora rozvoje nadání žáků a jejich kompetencí potřebných v kontextu technologického pokroku a současných trendů v oblastech digitalizace, automatizace a robotizace...

Grantová výzva nadace O2 – Chytrá škola 3.ročník

Zaměření programu: Nadace O2 vyhlašuje grantovou výzvu určenou pro základní školy. Každá škola může získat až 100 000 Kč určené na osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky, či na mediální výchovu v České republice. Podporované aktivity: V rámci programu lze žádat na projekty, jehož aktivity jsou zaměřené na níže uvedené oblasti digitální gramotnosti:  Vzdělávání a rozvoj vědomostí v tématech bezpečí na internetu Bezpečná...

Červencový výběr z dotačních titulů

VÝZVA 12/2020 Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč Zaměření programu: Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím realizace akcí, jejichž předmětem může být široké spektrum sportovních zařízení, výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno, a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno. Účel výzvy: a) technické zhodnocení...

Předprázdninový nášup z grantového kalendáře

.....tentokrát je toho trochu více...... Volný čas 2021 Krajského úřadu Ústeckého kraje Zaměření programu:  Zajištění spolufinancování rozvoje volnočasových aktivit dětí a mládeže v Ústeckém kraji. Podpora činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volného času, zajišťujících pravidelné a dlouhodobé volnočasové aktivity dětí a mládeže - pravidelnou a dlouhodobou aktivitou se rozumí činnost, opakující se pravidelně po dobu alespoň jednoho pololetí. Podpora účelného trávení...

Známe vítěze našich soutěží

V květnu a červnu jsme připravovali a spustili hned několik soutěží. Soutěž s Beeboty, Klíčovaná Litoměřice, Klíčovaná Úštěk, Namaluj kalendář. Jako první byla spuštěna soutěž o podložku pro Beeboty, která byla určena pro mateřské školy v našem Litoměřickém regionu. Úkolem bylo vyrobit spolu s dětmi standardizovanou podložku pro Bee-Boty o rozměru 5x5 polí a sadu 5 - 6 úkolů, které se vztahují k dané podložce. Soutěže se zúčastnily MŠ Lipová Litoměřice, MŠ Terezín a Nové Kopisty, MŠ Alšova...

Badatelská akademie Datel – náš Mapácký parťák na vzdělávání je v tisku

Přinášíme vám článek o Badatelské akademii Datel, se kterou projekt MAP ORP LITOMĚŘICE II velmi rád spolupracuje. Určitě stojí za přečtení. https://www.eduzin.cz/nadane-deti/premyslive-deti-touzi-byt-spolu-jak-jim-to-doprat-a-nezavrit-je-do-skleniku/?fbclid=IwAR1oLtzhFSX_50qzI9SPi0UYVOf0RaRdkA6jltufr8lpo8G44BdnPltH6S4  

Grantová výzva Meet and Code 2021

O programu: Cílem programu je podporovat mladé evropské občany ve věku 8 až 24 let v digitálních dovednostech. Pomáhá neziskovým organizacím pořádat lokální programovací akce, které podporují komunity různých velikostí a pomáhají Evropě v její digitalizaci na lokální úrovni. Touto iniciativou se snaží o globální změnu. To vše v souladu s cíli Evropského týdne programování a cíli udržitelného rozvoje The United Nations. Akce jsou navrženy tak, aby mladým lidem ukázaly zábavnou stránku...

ZŮSTAŇTE S NÁMI VE SPOJENÍ

Přihlaste se k odběru novinek  na našem webu nebo nás sledujte na sociálních sítích.

Udělení souhlasu dle pravidel GDPR

Udělení souhlasu dle pravidel GDPR