Zaměření programu:

Dotace na podporu projektů s cílem zlepšit znalosti a dovednosti v environmentální oblasti, stabilizovat systém EVVO v České republice prostřednictvím EVVO projektů, podpořit systém vzdělávání pedagogů a lektorů v oblasti environmentální výchovy.

Preferovaná témata a principy programu:

 • Vzdělávání o změně klimatu
 • Výuka venku a v kontaktu s přírodou
 • Místně zakotvené učení
 • Výuka v online prostředí a další formy praktické a metodické podpory učitelů a škol pro období omezené klasické školní výuky
 • Výuka a osvěta k udržitelné spotřebě, prevenci vzniku odpadů a přechodu na oběhové hospodářství

Aktivita 6.1.A – Environmentální vzdělávání a výchova

Příprava, koordinace a rozvoj dlouhodobých environmentálních vzdělávacích a osvětových programů a akcí celorepublikového, případně nadregionálního významu a dosahu.

Cílové skupiny:

 • Školy
 • Veřejná správa
 • Veřejnost

Výše příspěvku: 

Výše podpory se pohybuje v rozmezí 500 tis. až 3 mil. Kč. Maximální míra podpory: 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Aktivita 6.1.B – Tvorba metodik, vzdělávání lektorů a učitelů, evaluace v oblasti EVVO

 1. Pořádání odborných konferencí
 2. Pořádání seminářů a kurzů celoživotního vzdělávání pro lektory EVVO a pedagogy (i ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací).
 3. Tvorba a distribuce tištěných a digitálních publikací, pomůcek, metodik a periodik EVVO.
 4. Spolupráce s vysokými školami (podpora zavádění principů vzdělávání pro udržitelný rozvoj v rámci provozní a vzdělávací praxe vysokých škol).
 5. Zavádění evaluačních mechanismů v rámci EVVO, síťování, budování kapacit, komunikace.

Cílové skupiny:

 • Pedagogové a lektoři EVVO
 • Poskytovatelé EVVO

Oprávnění žadatelé:

všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky programu a výzvy

s výjimkou: obchodních korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, organizačních složek státu a politických stran a hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce podpory musí být registrován v České republice.

Webové stránky programu zde.

Termín podávání žádostí: 31.5.2021