Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2022

Zaměření programu: 

Předmětem podpory jsou aktivity zaměřené na podporu rodiny.

 • osvětově – vzdělávací programy pro rodiny za účelem podpory její stability (např. kurzy partnerství, kurzy rodičovství apod.),
 • celoroční volnočasové aktivity pro děti předškolního věku a jejich rodiče za účelem prevence sociálního vyloučení z důvodu dlouhodobé péče o ně (zejména podpora činností mateřských, rodinných a komunitních center),
 • celoroční aktivity na podporu mezigeneračního soužití

Podporované aktivity:

 • podpora pečujících osob,
 • podpora péče o děti v dětské skupině či v jiném kolektivním zařízení,
 • volnočasové aktivity zaměřené samostatně na jednotlivé členy rodiny (volnočasové aktivity dětí, volnočasové aktivity matek či otců, volnočasové aktivity seniorů apod.),
 • vzdělávací a rekvalifikační kurzy (např. jazykové a PC kurzy)
 • kulturní aktivity,
 • aktivity vztahující se na doprovázení pěstounů,
 • činnosti a služby, které jsou předmětem registrace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, h
 • aktivity, které jsou předmětem činnosti dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Oprávnění žadatelé 

 • spolky 
 • církve, náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby 
 • příspěvkové organizace

Webové stránky programu

Klikni zde 

 

Nadační program Českého literárního fondu pro rok 2022

Zaměření programu:

Posláním a účelem působení Nadace ČLF je podpora tvůrčí činnosti a nekomerčních projektů v oblasti literatury, divadla, filmu, rozhlasu, televize, vědy a novinářství.

Nadační program specifikuje pro každý kalendářní rok oblasti podpor udělovaných Nadací ČLF. Vyhlašuje jej správní rada Nadace ČLF, která rozhoduje jak o jeho zaměření, tak i o finančních částkách určených v rozpočtu nadace na jednotlivé oblasti.

Žadatelé o grant nebo stipendium podávají žádost prostřednictvím on-line aplikace, která je zveřejněna na webových stránkách Nadace ČLF . Zde je zveřejněn i návod, jak žádost vyplnit a odeslat. 

Nadační program pro rok 2022:

Literatura:

 • Granty – na první vydání původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně překladu do českého jazyka
 • Stipendia – na vytvoření původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně překladu do českého jazyka

Dramatická tvorba

Granty – na první vydání literárního díla z oblasti divadelního, rozhlasového a filmového umění / včetně překladu do českého jazyka

Stipendia

 • na vytvoření původní divadelní hry, rozhlasového díla, teatrologické studie / včetně překladu do českého jazyka
 • na scénáře dokumentárního filmu zásadního společenského dosahu

Publicistika

 • Granty – na první vydání publicistického díla s tematikou aktuálních společenských problémů / včetně překladu do českého jazyka
 • Stipendia – na vytvoření publicistického díla významného společenského dosahu / včetně překladu do českého jazyka

Věda

 • Granty – podpora vydávání závažných vědeckých časopisů
 • Stipendia – cestovní stipendia vědeckým pracovníků do 35 let

Webové stránky programu

Klikni zde

 

Fond pro rodiče samoživitele

Zaměření programu:

Stačí vyplnit formulář (ke stažení zde) a přiložit kopii cestovního pasu.
Žádné další přílohy nejsou třeba. Žádost zasílejte elektronicky na info@nadaceagrofert.cz, případně poštou na Nadace AGROFERT, Pyšelská 2, Praha 4, 149 00.

Webové stránky programu

Klikni zde