Název projektu: MAP ORP LITOMĚŘICE IIcropped-maplogo.png

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008586

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a investiční priority 68 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy.

Realizátor projektu: MAS České středohoří, z.s. se sídlem v Ploskovicích ve spolupráci s finančním partnerem Město Litoměřice.

Začátek realizace projektu: 1. června 2018

Ukončení projektu: 31. května 2022

VIZE: „Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy“.

Realizační tým:

 • Administrativní tým
  • Hlavní manažer MAP – Ing. Veronika Šturalová
  • Manažer finanční a pro publicitu – Ing. Bohumír Jasanský
  • Administrátor projektu – Ing. Kamila Picurová
  • Komunikační pracovník pro školy – Bc. Patrik Matek
 • Odborný tým
  • Analytik – Bc.Kateřina Svobodová
  • Koordinátor – Bc. Kateřina Svobodová
  • Vedoucí pracovních skupin – Ing. Kamila Picurová
  • Lektoři, odborní lektoři a metodici – dle potřeb vzešlých z jednání
  • Koordinátor pro čtenářskou gramotnost – PhDr. Anežka Grimmová
  • Koordinátor pro polytechniku a pro posílení regionální identity – Mgr. Vladimír Salai
  • Koordinátor pro inkluzi – Mgr. Dana Hádková