CO JE MAP?

  • MAP je místní akční plán vzdělávání, který je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let.
  • Stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území.

CO JE CÍLEM?

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, především společným informováním, vzděláváním a plánováním partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Cílem MAP je podpora rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka ve věku do 15 let a hlavní důraz je kladen na podporu dětí ohrožených školním neúspěchem.

K ČEMU JE DOBRÝ?

MAP podporuje ke spolupráci aktérů, kteří ovlivňují vzdělávání v území na úrovni plánování.

MAP podporuje budování znalostních kapacit například formou sdílení dobré praxe, či dalším vzděláváním aktérů.

MAP je významný podklad pro žádosti o podporu, kdy žadatel dokládá soulad projektu s MAP:

  • 1) individuální projekty škol formou šablon „šitých na míru“ OP VVV (modelové šablony jsou nástrojem zjednodušeného financování projektů, jsou na nich předem připrané klíčové aktivity s již předem daným rozpočtem a požadovaným výstupem).
  • 2) podávání žádostí o podporu do dalších výzev OP VVV.
  • 3) podávání žádosti o podporu do výzvy vyhlašované IROP – výzva ve specifickém cíli 2.4 IROP (zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení).

KDO MAP TVOŘÍ?

Spolupracovat na rozvoji vzdělávání v rámci MAP může úplně každý.

Způsobů zapojení je celá řada od sdílení informací emailem, přes pasivní účast v publiku na setkáních Partnerství MAP nebo v ideálním případě aktivním ovlivňováním celého procesu v rámci tématických pracovních skupin a konkrétní spoluprací na vybraných úkolech například v rámci přenosu dobrých praxí. 

Zastoupeni by měli být především rodiče, základní školy, mateřské školy, obce, neziskové organizace, kraj, Agentura pro sociální začleňování, ale také odborná i široká veřejnost. 

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem Partnerství MAP, projednává podklady a návrhy k přípravě realizaci a evaluaci MAP.

S realizací jednotlivých aktivit, sběrem podkladů, šíření výstupů a dalších nezbytných úkolů pomáhá sestavený realizační tým.

CO Z TOHO VZEJDE?

Vytvoření Partnerství – dohoda o spolupráci v oblasti vzdělávání a nastavení aktivní spolupráce.

Spolupráce povede k:

  • zlepšení řízení mateřských a základních škol,
  • sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání,
  • podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka,
  • dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole,
  • zlepšení spolupráce v území a využívání mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.

Dohoda o prioritách tzv. Strategický rámec do roku 2023

Akční plán

 strukturaMAP