PRACOVNÍ SKUPINY V MAP II

Pracovní skupiny (PS) jsou další organizační jednotkou MAP. Tak jako Řídící výbor spoluutváří Strategický rámec, který je nutnou součástí projektových žádostí o dotace, které budou směřovat na území ORP Litoměřice do oblasti školství.

Pracovní skupiny se schází 4x ročně. Každá PS je odlišná svým zaměřením, ale dohromady tvoří významnou základnu pro plánování rozvoje školství na území.

Společným jmenovatelem pracovních skupin je:

  • vyhodnotit potřeby v rámci místního akčního plánování,
  • stanovit priority v návaznosti na strategické́ záměry již̌ existujících funkčních partnerství́ v území ́ (priority, spádovost, efektivita využití a vytíženost se zajištěním kvality ve vzdělání),
  • definované potřeby následně̌ zpracovat do Strategického rámce MAP.

Aktuální seznam členů pracovních skupin.

 

PS PRO POLYTECHNICKÉ, ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji polytechnického, zájmového a neformálního vzdělávání a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou polytechniky, zájm. a neformálního vzdělávání a rozvojem potenciálu každého žáka. Aktivně se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci MAP.

 

 

PS PRO ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST

Obsahem práce PS je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace MAP.

 

 

PS PRO MATEMATICKOU GRAMOTNOST

Obsahem práce PS je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji MG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace MAP.

 

 

PS PRO FINANCOVÁNÍ

Obsahem práce je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Aktivně se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci MAP. PS pro financování úzce navazuje na ostatní pracovní skupiny, kdy zpracovává podněty ostatních PS z hlediska financování. PS pro financování se může zabývat i dalšími tématy jako prioritizace investičních záměrů ve Strategickém rámci MAP.

 

 

PS PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Obsahem práce je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání.  PS vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. Aktivně se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci MAP.

 

Pošlete nám e-mail ...

Udělení souhlasu dle pravidel GDPR

5 + 10 =