VÝZVA 12/2020 Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč

Zaměření programu:

Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím realizace akcí, jejichž předmětem může být široké spektrum sportovních zařízení, výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno, a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno.

Účel výzvy:

 • a) technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
 • b) výstavba sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
 • c) pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,
 • d) vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení

Oprávněný žadatel:

 • Kraj 
 • Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část 
 • Dobrovolný svazek obcí 
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) 
 • Školská právnická osoba dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud je zřízená krajem, obcí nebo svazkem obcí,
 • Spolek, pokud vyvíjí dle svého zakladatelského dokumentu alespoň po dobu 2 let činnost v oblasti sportu, a to včetně pobočného spolku,
 • Ústav, pokud vyvíjí dle svého zakladatelského dokumentu alespoň po dobu 2 let činnost v oblasti sportu,
 • Obchodní společnost – akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, pokud je 100% vlastněná obcí, krajem.

Odkaz na stránky programu zde.

 

Výzva č. 8/2021 – Kabina 2021

Zaměření programu:

Účelem výzvy je zajistit rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3 tis. obyvatel v České republice prostřednictvím modernizace a rekonstrukce sportovních zařízení včetně jejich zázemí, výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí a vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení.

Oprávnění žadatelé:

 • Územní samosprávný celek do 3 tis. obyvatel (včetně) – obec (viz přehled ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112021)
 • Svazky obcí,
 • Kraje,
 • Příspěvkové organizace obcí,
 • Příspěvkové organizace krajů,
 • Spolky, splňující podmínky stanovené v ustanovení § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), a vyvíjející činnost v oblasti sportu jako svou hlavní činnost (v souladu s OZ), a to včetně pobočného spolku,
 • Obecně prospěšné společnosti, podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se tímto zákonem zrušeným OZ i nadále řídí,
 • Ústavy, splňující podmínky stanovené v ustanovení § 402 až 418 OZ,
 • Školské právnické osoby,
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazky, registrované podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech,
 • Obchodní společnosti 100 % vlastněné obcemi a kraji (akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným).

Účastník programu musí akci uvedenou v žádosti realizovat v katastrálním území obce do 3 tis. obyvatel. 

 • V případě, že se sportovní zařízení nachází např. na katastrálním území dvou obcí a o technické zhodnocení tohoto zařízení jeví zájem pouze jedna z obcí (stane se žadatelem a z jejího limitu bude dotace poskytnuta), musí druhá obec poskytnout souhlas s realizací akce.
 • V případě, že se sportovní zařízení nachází např. na katastrálním území dvou obcí a o technické zhodnocení tohoto zařízení jeví zájem obě obce, jsou oprávněnými žadateli obě tyto obce. Protože však může být podána pouze jedna žádost, musí se obce dohodnout, která z nich žádost podá.
 • V případě, že se sportovní zařízení nachází např. na katastrálním území dvou obcí a žadatelem je jiný oprávněný žadatel, než je obec, např. provozovatel tohoto zařízení, musí dát obě obce souhlas s realizací akce. 

Odkaz na webové stránky programu zde.