MAP ORP LITOMĚŘICE

…to je Místní akční plán vzdělávání na území Litoměřicka. MAP se zaměřuje na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

Naše vize

„Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy“.

MAP ORP LITOMĚŘICE

číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000588

doba realizace:
1.4.2016 – 31.3.2018

MAP ORP LITOMĚŘICE II

číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008586

doba realizace:
1.6.2018 – 31.5.2022

MAP ORP LITOMĚŘICE III

číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022997

doba realizace:
1.6.2022 – 30.11.2023

MAP ORP LITOMĚŘICE IV

číslo projektu:
CZ.02.02.XX/00/23_017/0008461

doba realizace:
1.12.2023 – 31.12.2025

K čemu je MAP dobrý?

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, především společným informováním, vzděláváním, plánováním a realizací partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Cílem MAP je podpora rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka ve věku do 15 let a hlavní důraz je kladen na podporu dětí ohrožených školním neúspěchem.

MAP podporuje ke spolupráci aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území na úrovni plánování, budování znalostních kapacit například formou sdílení dobré praxe, či dalším vzděláváním aktérů.

MAP je významným podkladem pro žádosti o podporu, kdy žadatel dokládá soulad projektu s MAP:

 • 1) individuální projekty škol formou šablon („šitých na míru“) OP VVV a OP JAK
 • 2) podávání žádostí o podporu do dalších výzev OP VVV a OP JAK
 • 3) podávání žádosti o podporu do výzvy vyhlašované IROP.

MAP reaguje na potřeby definované ve Strategickém rámci. V projektu MAP II a IV jsou financovány aktivity obsažené v Akčním plánu MAP po shodě aktétů vzdělávání na území.

Kdo MAP tvoří?

Spolupracovat na rozvoji vzdělávání v rámci MAP může úplně každý.

Způsobů zapojení je celá řada od sdílení informací emailem, přes pasivní účast v publiku na setkáních Partnerství MAP nebo v ideálním případě aktivním ovlivňováním celého procesu v rámci tématických pracovních skupin a konkrétní spoluprací na vybraných úkolech například v rámci přenosu dobrých praxí. 

Zastoupeni by měli být především rodiče, základní školy, mateřské školy, obce, neziskové organizace, kraj, Agentura pro sociální začleňování, ale také odborná i široká veřejnost. 

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem Partnerství MAP, projednává podklady a návrhy k přípravě realizaci a evaluaci MAP.

V pracovních skupinách se projednávají aktuální řešená témata jako například financování, čtenářská gramotnost apod.

S realizací jednotlivých aktivit, sběrem podkladů, šíření výstupů a dalších nezbytných úkolů pomáhá sestavený realizační tým.

Realizační tým MAP

Realizační tým má za úkol zpracovat podklady pro rozvoj vzdělávání na území jako např. dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání na zakládě, kterého se opírají všechny realizované vzdělávací aktivity na území. Dále pak Strategický rámec MAP, který je důležitou součástí při podávání projektových žádostí škol o dotace. A v neposlední řadě Akční plány na jednotlivé školní roky. Realizační tým taktéž vytváří prostor pro spolupráci mezi aktéry vzdělávání, šíření dobré praxe a zpracovává podklady zadané Pracovními skupinami a Řídícím výborem.

Řídící výbor MAP

Řídící výbor je hlavním představitelem MAP. Projednává podklady a návrhy k přípravě realizaci a evaluaci MAP, zároveň je platformou,  na níž se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území, zprostředkovává přenos informací v území, navrhuje pracovní skupiny, schvaluje Strategický rámec MAP.

Je vytvořen jednak povinnými zástupci definovanými MŠMT a nepovinnými zástupci. 

Řídící výbor má aktuálně 26 členů.

Pracovní skupiny MAP

Společně s Řídícím výborem spoluutváří Strategický rámec, který je nutnou součástí projektových žádostí o dotace, které budou směřovat na území ORP Litoměřice do oblasti školství.

Pracovní skupiny se schází 4x ročně. Každá PS je odlišná svým zaměřením, ale dohromady tvoří významnou základnu pro plánování rozvoje školství na území. Společným jmenovatelem pracovních skupin je:

 • vyhodnotit potřeby v rámci místního akčního plánování,
 • stanovit priority v návaznosti na strategické záměry již existujících funkčních partnerství v území (priority, spádovost, efektivita využití a vytíženost se zajištěním kvality ve vzdělání),
 • definované potřeby následně zpracovat do Strategického rámce MAP.
Odborná veřejnost a další aktéři

Odbornou veřejností a dalšími aktéry jsou všichni, jejichž činnost úzce navazuje na podporu vzdělávání, o kterou všichni usilujeme. Jsou to například zástupci Pedagogicko psychologických poraden, Speciálně pedagogických center, Úřadu práce, Národního pedagogického institutu, Krajského úřadu, MŠMT aj. Mezi další jmenované to jsou zástupci jiných projektů na podporu vzdělávání nebo důležití klíčoví místní lídři. 

"Setkání je začátek, soudržnost je pokrok, spolupráce je úspěch.“

– Henry Ford

Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stát se hlupákem.

– Jan Ámos Komenský

Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.

– Karel Čapek

Studium věd přináší pravdu, neuvěřitelnou potěchu mysli.

– Mikuláš Koperník

Řídící výbor

ŘV MAP se řídí platným Statutem a Jednacím řádem a jeho role je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

Číst více

Předsedkyní Řídícího výboru je aktuálně Ing. Veronika Šturalová.

zatím tu pro Vás nic dalšího nového nemáme, pracujeme na aktualizaci Statutu a Jednacího řádu, bude brzy doplněno

Pracovní skupiny v průběhu let

Pracovní skupiny prošly během realizace MAPů změnou. V MAP I – III bylo celkem 5 pracovních skupin – pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost, pro matematickou gramotnost, pro polytechnické, zájmové a neformální vzdělávání, pracovní skupina pro financování a pracovní skupina pro rovné příležitosti. Výstupy z pracovních skupin najdete u každého projektu.

V projektu MAP IV dochází ke sloučení pracovních skupin na podporu gramotností do jedné pracovní skupiny, ostatní pracovní skupiny zůstávají.

Číst více

prozatím tu pro Vás nic nemáme

Pracovní skupina pro podporu MODERNÍCH DIDAKTICKÝCH FOREM

vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

Obsahem práce PS je především projednávání podkladů a dokumentů v rámci realizace podaktivity Místní akční plánování.

Číst více

A dále výměna zkušeností a odborných znalostí o moderních didaktických formách, metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků. Tato PS se dále aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP a spolupracuje s PS pro financování.

Pracovní skupina pro ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Obsahem práce této PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuse o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol.

Číst více

PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

Pracovní skupina pro FINANCOVÁNÍ

Obsahem práce je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Aktivně se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci MAP.

Číst více

PS pro financování úzce navazuje na ostatní pracovní skupiny, kdy zpracovává podněty ostatních PS z hlediska financování. PS pro financování se může zabývat i dalšími tématy jako prioritizace investičních záměrů ve Strategickém rámci MAP.

Čeho chceme dosáhnout?

Chceme nadále posilovat vytvořené Partnerství.

Spolupráce povede k:

 • zlepšení řízení mateřských a základních škol,
 • sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání,
 • podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka,
 • dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole,
 • zlepšení spolupráce v území a využívání mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.

 

Usilujeme o naplnění našich cílů na 100%

Zaktualizujeme Strategický rámec priorit a dokument Místní akční plán vzdělávání.

Zrealizujeme aktivity stanovené v Akčním plánu MAP a naplánujeme další, které budou potřeba.

zrealizovaných aktivit

podpořených škol

%

zapojených škol z území

Pokud máte nějaké dotazy, napište nám

,… anebo pokud se chcete přidat jako nový člen vybrané Pracovní skupiny / Řídícího výboru či chcete s námi jinak spolupracovat a aktivně se podílet na rozvoji vzdělávání na Litoměřicku, určitě nám také napište.

Pokud byste chtěli být jen informováni o novinkách, stačí se přidat k jejich odběru.

 

Udělení souhlasu dle pravidel GDPR

4 + 8 =

AKTUALITY

OP Spravedlivá transformace – informační leták

  Leták ke stažení zde: 1710405839_ÚLK leták pro obce(1) Webové stránky programu zde: https://opst.cz/  

Projekt MAP ORP LITOMĚŘICE IV BYL ZAHÁJEN

JE TO TU, projekt MAP ORP Litoměřice IV zahájil svou realizaci dne 1.12.2023. V realizačním týmu máme personální změnu. Hlavní projektový tým se nám rozrostl o novou posilu - evaluátorku. Minulý týden proběhlo krátké online setkání se školami, kde jsme je informovali o zahájení projektu, připravovaných aktivitách, o dokladování aktivit a poskytli základní informace k evaluaci. Průběžně Vás budeme o realizaci projektu informovat na facebookových stránkách. Veškeré projektové výstupy se budou...

PROJEKT MAP III je u konce

Vážení přátelé MAPu,   projekt MAP ORP LITOMĚŘICE III končí ke dni 30. 11. 2023  a my bychom se rádi s Vámi tímto článkem rozloučili s projektem MAP ORP LITOMĚŘICE III.Děkujeme za Vaši spolupráci, za Vaši účast na jednáních a za Vaše náměty při diskuzích, které napomáhají k rozvoji vzdělávání na našem území.Veškeré výstupy z projektu najdete na našich webových stránkách - záložka MAP III (po scrollování níže naleznete Dokumenty projektu). Najdete zde zejména schválený Dokument MAP, Akční plány...

Grantová výzva „Plné vědomí“

Zaměření výzvy: Do grantového řízení lze podávat žádosti o příspěvek na projekty jógy a meditace:  pro sociálně potřebné skupiny (senioři v domovech pro seniory, děti v dětských domovech apod.) pro skupiny lidí, jejichž zaměstnání na ně klade vysoké nároky a zároveň je prospěšné pro společnost (zdravotníci, vychovatelé, učitelé, pečovatelé apod.) Cílem grantové výzvy je podpora programů a aktivit podporujících:  sebeuvědomění, duševní hygienu, snížení stresu, schopnost zvládat náročné situace...

Listopadový nášup grantů

O2 Chytrá škola: grantový program pro základní školy Podporované aktivity: V rámci programu lze žádat na projekty, jejichž aktivity jsou zaměřené na níže uvedené oblasti digitální gramotnosti: Vzdělávání a rozvoj vědomostí v tématech bezpečí na internetu  Bezpečná hesla, kyberšikana, kybergrooming, stalking, sexting, digitální stopa, ukradené a falešné účty, zdraví v kyberprostoru, bezpečné seznamování online, online nakupování, umělá inteligence, rizikové online výzvy, průvodce rodičovskou...

Dotace Ústeckého kraje

Tréninková střediska mládeže v Ústeckém kraji 2024 Zaměření programu:  Zajištění sportovní přípravy mládeže do 21 let prostřednictvím spolufinancování sportovních klubů v Ústeckém kraji, které od svého sportovního svazu získaly statut Sportovních středisek a/nebo Sportovních center mládeže a mohou tak plnit funkci TSM:  Provozní náklady žadatele připadající na mládež;  Osobní náklady související s mládežnickou činností  Oprávnění žadatelé  Spolek se sídlem v Ústeckém kraji, jehož hlavní...

Granty pro knihovny

Ministerstvo Kultury vyhlásilo v souladu s Koncepcí rozvoje knihoven v ČR na léta 2021 až 2027 s výhledem do roku 2030 několik výzev na podporu knihoven: VISK 2024 - RETROKON - Národní program retrospektivní konverze katalogů v ČR VISK 2024 - Národní program ochrany knihovních fondů VISK 2024 - Kramerius VISK 2024 - Memoriae Mundi Series Bohemica VISK 2024 - Národní program ochrany knihovních fondů VISK 2024 - Informační zdroje Odkaz na programy:...

Prázdninové výzvy, které stojí za pozornost

Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji 2023/2024 Zaměření programu:  Podpora zajištění školního stravování dětí v mateřských školách, žáků v základních školách a středních školách, v konzervatořích a v zařízení školního stravování, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci a umožnit tak nejen zlepšení podmínek pro řádný průběh jejich školní docházky, ale i předcházet případnému sociálnímu...

37. výzva – Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

Výzva se zaměřuje na snížení energetické náročnosti veřejných budov a je platná pro Ústecký, Karlovarský, Pardubický, Liberecký, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj.   Popis Specifický cíl 1.1 – Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů Opatření 1.1.1 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury Hlavní opatření 1.1.1 je možné kombinovat s opatřeními: 1.1.3 Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných...

ZŮSTAŇTE S NÁMI VE SPOJENÍ

Přihlaste se k odběru novinek  na našem webu nebo nás sledujte na sociálních sítích.

Udělení souhlasu dle pravidel GDPR