MAP ORP LITOMĚŘICE I

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000588

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a investiční priority 68 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy.

Doba realizace: 1.4.2016 – 31.3.2018
Realizátor: MAS České středohoří, z.s. se sídlem v Ploskovicích
Finanční partner: Město Litoměřice

Naše vize

„Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy“.

Co se povedlo zrealizovat

Ukázky Hodnotového vzdělávání dle sestry Cyril Mooney jako nástroj pro rovné příležitosti ve školách (a nejen toto).

Podpora řemeslných a technických oborů žákům a jejich rodičům při akci Techdays s cílem posílit pozitivní vnímání technických povolání.

Podpora manažerského vzdělávání pracovníků škol.

Spolupráce s knihovnou K.H.Máchy při realizaci programů pro děti a žáky jako podpora čtenářské (pre)gramotnosti.

Podpořeno několik setkání metodických týmů na vybrané předměty.

Setkání a workshopy pro pracovníky škol na vybraná témata: logopedická praxe, talentované děti v MŠ, sociální klima ve třídě.

Dokumenty projektu

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Zde najdete zápisy a další výstupy z jednání Řídícího výboru.

PARTNERSTVÍ

Zde najdete Memorandum o partnerství MAP, zápisy z veřejných projednáních a dalších setkáních aktérů vzdělávání a podobně.

Výstupy

Veřejné projednání:

 

Setkání ředitelů a zřizovatelů:

 

Memorandum o Partnerství MAP

Pracovní skupiny

Zde najdete zápisy a další výstupy z jednání pracovních skupin „Město“, „Venkov“, „Zájmové a neformální vzdělávání“ a „Rozvoj infrastruktury škol“.

ZŮSTAŇTE S NÁMI VE SPOJENÍ

Přihlaste se k odběru novinek  na našem webu nebo nás sledujte na sociálních sítích.

Udělení souhlasu dle pravidel GDPR