Máme za sebou pár měsíců realizace projektu MAP II a proto nám dovolte krátké shrnutí proběhlých a naplánovaných akcí.

V červnu proběhlo první Veřejné projednání projektu, v srpnu jednání Řídícího výboru a Setkání zástupců škol. Veškeré výstupy ze setkáních jsou zveřejněné v sekci „Výstupy“.

V říjnu ve dnech 3.- 5.10. se konaly Techdays, jehož jsme byli jako projekt MAP II partnerem.

17.10. proběhl workshop cizích jazyků.

Dále dnes 19.10. se konal workshop s tématem „Rovné příležitosti do škol“. Cílem workshopu bylo vzájemné seznámení aktérů v oblasti rovných příležitostí ve školách, diskuze na dané téma a zmapování povědomí účastníků o řešené problematice a jejich postojů, ale také analýza sítě podpůrných služeb v dané lokalitě. Výstupem tohoto workshopu bylo ustavení členů pracovní skupiny pro rovné příležitosti, která se na území SO ORP Litoměřice bude věnovat otázkám rovných příležitostí.

Ve dnech 22. a 23.10. proběhnou první jednání pracovních skupin. Další jednání pracovních skupin proběhnou v prosinci.

Máme naplánována taktéž setkání metodických týmů, které vznikly v MAP I.

Koordinátoři implementačních aktivit MAP pracují ve svých tématech.

  • Koordinátor inkluze – Mgr. Dana Hádková,
  • Koordinátor polytechnického vzdělávání a pro posílení regionální identity – Mgr. Vladimír Salai
  • Koordinátor pro podporu čtenářské gramotnosti – PhDr. Anežka Grimová

Samozřejmě se aktéři vzdělávání mohou těšit opět na řadu vzdělávacích akcí a nově v projektu MAP II se počítá i s akcemi pro rodiče a veřejnost.