Co je cílem této výzvy?

Cílem výzvy je podpořit rozvoj lidí, kteří se věnují práci s mládeží prostřednictvím neformálního vzdělávání. Výzva umožní pedagogům a pracovníkům neformálního vzdělávání rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v oblasti nových metod a forem práce. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj, získání kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách, praktickém využívání ICT a v neposlední řadě i v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti.

Kdo může o dotaci požádat?

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň musí splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

 • Právnické osoby, jejichž hlavním cílem není vytváření zisku:
  • Spolky
  • Ústavy
  • Obecně prospěšné společnosti
  • Registrované církve (nebo jimi zřízené náboženské společnosti)
  • Zájmová sdružení právnických osob
 • Pobočné spolky Národní sítě Místních akčních skupin ČR, z.s.

Každý žadatel je oprávněn předložit nejvýše jednu žádost o podporu.

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 28. 2. 2019 do vyčerpání alokace, nejpozději do 6. 1. 2020 do 14:00 hod.

Jaké jsou oprávněné aktivity?

Povinná aktivita:

 • Řízení projektu

Povinně volitelné aktivity (ve dvou variantách):

 • Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání
 • Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Tandemové neformální vzdělávání
 • Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání
 • Projektový den v klubovně

Povinně volitelné aktivity (v jedné variantě):

 • Projektový den mimo klubovnu
 • Klub v neformálním vzdělávání

Podrobnosti k výše jmenovaným aktivitám jsou uvedeny v textu výzvy (kap. 5.1.1) a Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část (kap. 5.2.4).

Jaká je výše finanční podpory?

Alokace výzvy: 200 000 000 Kč

Minimální výše výdajů: 1 000 000 Kč

Maximální výše výdajů: 20 000 000 Kč

Jaké cílové skupiny mohou být podpořeny?

 • Děti a žáci, kteří se účastní neformálního vzdělávání (děti od 3 let, žáci ZŠ a SŠ)
 • Pracovníci a dobrovolníci organizací působících v oblasti vzdělávání a neformálního vzdělávání
 • Pedagogičtí pracovníci

Další informace

ŘO OP VVV upozorňuje žadatele výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, že první průběžná uzávěrka pro příjem žádostí o podporu byla v souladu s výzvou ukončena 15. dubna 2019 ve 14:00 hod. Žádosti o podporu zaregistrované po tomto datu (a hodině) budou do procesu schvalování zařazeny až po ukončení další průběžné uzávěrky, která je stanovena ke dni 31. července 2019 ve 14:00 hod. S ohledem na skutečnost, že objem požadovaných finančních prostředků v žádostech předložených v první uzávěrce překročil alokaci výzvy, informuje ŘO žadatele, že je plánováno navýšení alokace výzvy. Děkujeme za pochopení.

Odkaz na výzvu zde.