Zaměření programu:

Cílem výzvy je podpora výuky českého jazyka u dětí-cizinců v povinném předškolním vzdělávání za účelem jejich úspěšné integrace a plynulého přechodu do základního vzdělávání přizpůsobená potřebám těchto dětí.

  • Účelem dotace je úhrada nákladů vyplývajících z pracovněprávních vztahů, které mateřským školám vzniknou v souvislosti s poskytováním výuky českého jazyka dětem-cizincům v povinném předškolním vzdělávání.
  • Skupinu pro jazykovou přípravu zřizuje ředitel mateřské školy. Jazyková příprava je poskytována v rozsahu 1 hodiny týdně, která bude rozdělena s ohledem na možnosti mateřské školy a potřeby dětí do dvou nebo více bloků v průběhu týdne.

Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly v období:

  • od 1. 1. 2021 do 30. 8. 2021 mateřským školám veřejným, které budou uhrazeny nejpozději do 30. 9. 2021.
  • od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 mateřským školám soukromým a církevním, které budou uhrazeny nejpozději do 31. 1. 2022.

Oprávnění žadatelé:

Oprávněným žadatelem jsou právnické osoby vykonávající činnost mateřských škol zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, které jsou zřízeny:

  • územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí (veřejné mateřské školy),
  • soukromým zřizovatelem (soukromé mateřské školy),
  • registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (církevní mateřské školy) bez ohledu na její právní formu.

Více informací na stránkách programu – MŠMT. Lhůta pro podávání žádostí je do 5.3.2021.

Vaši Mapáci