Našli jsme pro Vás v grantovém kalendáři další výzvu, která sice není přímo určená pro školy, ale třeba plánujete nějakou aktivitu v rámci enviromentálního vzdělávání a využít tento grant se bude hodit……

Zaměření programu:

Cílem programu je podpora výsadby stromů ve volné krajině a na rozhraní volné krajiny se zastavěným územím, která přispěje k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody. Zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí. Podpora společenského postavení aktivních skupin, povzbuzení a pomoc se získáváním zdravé sebedůvěry při psaní a realizaci konkrétních projektů.

Předměty podpory:

  • zakoupení sazenic stromů a keřů: maximálně 1 500 Kč na 1 sazenici stromu včetně DPH (žádost o vyšší příspěvek je nutné řádně zdůvodnit); od minimálně 10 kusů sazenic stromů; keře jsou podporovány jen jako doplněk k výsadbě stromů;
  • zakoupení nezbytného materiálu (za takový materiál jsou považovány kůly, pletivo nebo jiná ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky, zavlažovací vaky, hydrogel) včetně drobných opatření na podporu biodiverzity (např. „berličky“ pro dravce);
  • dopravu sazenic a materiálu na místo výsadby, je nutné uvést vzdálenost a způsob přepravy;
  • zakoupení/zapůjčení nářadí potřebného k výsadbě nebo následné péči (maximálně do výše 10 % celkové žádané částky);
  • propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů (maximálně do výše 10 % celkové žádané částky);
  • odborný dohled při výsadbě do výše 2 000 Kč;
  • následnou péči po dobu 3 let do výše 300 Kč na jeden vysazený strom (ostatní výdaje na následnou péči po dobu 5 let jsou povinnou spoluúčastí žadatele).

Oprávnění žadatelé:

spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí

Grantová výzva je určena pro podzimní výsadby stromů, tzn. realizace projektu je možná od 1. 10. 2021 do 30. 11. 2021.

Více o grantu na stránkách Nadace partnerství.