Zaměření programu:

Výzva je určena na realizaci letních kempů zaměřených na snižování negativních dopadů pandemie COVID 19 na děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku. Účelem poskytnuté dotace je:

 • podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci,
 • propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku,
 • obnovit pracovní a studijní návyky dětí,
 • podpořit zájem dětí o vzdělávání,
 • podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí,
 • podpořit návyky zdravého životního stylu,
 • podpořit pohybové aktivity dětí.

Účelu poskytnuté dotace bude dosaženo realizací všech výše uvedených aktivit v rámci alespoň 4 uskutečněných letních kempů v období od 1. 7. do 31. 8. 2021. Letní kemp je určen pro nejméně 15 závazně přihlášených dětí, realizovaný v rozsahu minimálně 40 hodin, a to po dobu po sobě jdoucích 5 kalendářních dnů s možností nerovnoměrného hodinové rozložení v jednotlivých dnech. Dětem je v rámci dne poskytováno stravování a pitný režim (svačina – oběd – svačina).

Oprávnění žadatelé:

 • spolek zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších; v případě organizace s pobočnými spolky se předkládá žádost o dotaci zásadně prostřednictvím ústředí NNO (pobočné spolky nemohou žádosti podávat samostatně),
 • ústav, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb.,
 • nadace nebo nadační fond, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb.,
 • obecně prospěšná společnost, zřízena podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
 •  veřejná a soukromá vysoká škola a právnická osoba vykonávající činnost střediska volného času zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení všech zřizovatelů.

Webové stránky programu zde.

Uzávěrka 30.4.2021