Cíl grantového programu:

Podpora dětí a mladých lidí, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání. 

Cílová skupina:

Věkové kategorii od 6 do 25 let tzn. dětem školou povinným a studujícím mladým lidem. Upřednostněni budou žadatelé, kteří bydlí v Ústeckém kraji, kde má společnost ARMEX ENERGY své zákaznické centrum.

Jedná se prioritně o:

 • děti a mladé lidi nacházející se v nepříznivé finanční situaci (například děti z neúplných či vícedětných rodin či s nízkými příjmy atp.);
 • děti a mladé lidi v náhradní rodinné péči (děti a mládež vyrůstající v dětských domovech, SOS vesničkách atp.);
 • děti a mladé lidi s individuálním znevýhodněním (osoby s tělesným a mentálním postižením, osoby s duševním či chronickým onemocněním)
 • děti a mladé lidi pocházející z odlišného sociokulturního prostředí (příslušníci etnických, národnostních či náboženských menšin znevýhodnění například jazykovou barierou atp.). 

Oprávnění žadatelé:

 • Fyzické osoby – zájemci o nadační příspěvek studující v době podání žádosti na základních či středních školách, učilištích, vyšších odborných školách nebo vysokých školách.
 • Mezi žadateli mohou být jak současní žáci a studenti, tak žadatelé bez statutu žáka a studenta ucházející se o studia na výše zmíněných školách. Ti mají šanci získat nadační příspěvek, splní-li před nástupem na studia veškeré podmínky k jeho přijetí. 
 • V případě osob mladších 18 let, žádost o nadační příspěvek podávají jeho zákonní zástupci (rodiče, pěstouni, opatrovníci).
 • Zájemci o nadační příspěvek musí prokázat, jak jsou v přístupu ke vzdělání nebo v osobním rozvoji znevýhodněni, a že mají trvalý pobyt na území České republiky.

Použití nadačního příspěvku:

 • jednorázově na úhradu materiálního vybavení (např. nákup učebních pomůcek, pořízení speciálních pomůcek potřebných pro studium);
 • krátkodobě na úhradu vzdělávacích kurzů (např. jazykové, oborové);
 • dlouhodobě na úhradu nákladů spojených se studiem v podobě stipendia (např. úhrada školného, dopravy, ubytování, stravy, dofinancování osobní asistence); 
 • k úhradě jiných doprovodných aktivit, materiálového vybavení či služeb přímo či nepřímo, ale vždy prokazatelně přispívající k odstraňování handicapu v přístupu ke kvalitnímu vzdělání. 

Kdy může žadatel nadační příspěvek použít: 

 • maximálně na dobu 12 měsíců, to znamená, že jej lze čerpat v období od 1. září 2021 do 31. srpna 2022. Výjimkou je pouze nákup pomůcek, které lze po splnění podmínek a sepsání smlouvy pořizovat již od 1. července 2021, tak aby je úspěšní žadatelé mohli začít využívat okamžitě se zahájením nového školního roku.

Termín podávání žádostí: 10.5.2021
Maximální dotace: 15.000 Kč
Webové stránky programu: Ústecká komunitní nadace
Kontaktní osoba: Petr Veselý, 475 208 258, petr@komunitninadace.cz