Přinášíme Vám další grantový program, tentokrát z dílny Ministerstva vnitra.

Zaměření programu:

Ministerstvo vnitra vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant z Norských fondů 2014-2021 Programu Vnitřní věci na individuální projekty realizované v rámci Malého grantového schématu se zaměřením aktivit do oblasti mediální gramotnosti.

Smyslem podpory je rozvoj mediální gramotnosti u dětí a mládeže a/nebo seniorů s cílem posílit dovednosti a znalosti potřebné pro život a orientaci ve světě komunikačních technologií a médií. Zvýšení úrovně kritického a racionálního užívání médií a zároveň ochrany před riziky, která užívání tradičních i nových médií přináší. Mediálně vzdělávací a jiné intervence a materiály vytvořené a realizované v rámci projektů se zaměří na ochranu a posílení vybraných skupin občanů v kontextu současných a budoucích hybridních hrozeb.

Oprávněné aktivity:

 • osvětové a mediálně-vzdělávací aktivity a akce určené široké veřejnosti na podporu zvýšení mediální gramotnosti dětí, mládeže a/nebo seniorů (např. školení, workshopy, audiovizuální projekce, projektová setkání, besedy či debaty k rozvoji znalostí o mediální gramotnosti, mediální kampaně apod.)
 • vzdělávací materiály (materiály určené dětem a studentům musí být v souladu s platným Rámcovým vzdělávacím programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (může se jednat např.: o tvorbu publikací, brožur, letáků, vzdělávacích opor ve formě produkce multimédií, tematických webových stránek apod.). Tyto materiály musí být v tištěné/elektronické podobě vždy (i po ukončení projektu) bezplatné a volně přístupné ke sdílení široké veřejnosti.
 • publicita projektu v souladu s pravidly programu dle Pokynu pro žadatele – tuto aktivitu musí obsahovat každý projekt. Komunikační plán projektu je jednou z povinných příloh žádosti o grant.

Při hodnocení kvality předložených žádostí budou bodově zohledněny následující aspekty:

 • bilaterální spolupráce s norskými partnery při přípravě a realizaci projektových aktivit;
 • realizace projektu prostřednictvím regionální sítě – regionální sítí se rozumí zapojení žadatele a nejméně 2 dalších subjektů vykonávajících svou činnost v regionu/regionech, na něž cílí předkládaný projekt (tj. vytvoření platformy organizací, které poskytují mediální vzdělávání široké veřejnosti a které se zapojí do regionální sítě při sdílení a výměně informací a osvědčených postupů v oblasti podpory mediální gramotnosti; např. pracoviště nebo organizace, které se podílí, věnují nebo se hodlají systematicky věnovat podpoře vzdělávání v mediální gramotnosti; mohou nabízet kapacity, zdroje a oborové experty pro práci s dětmi a seniory; jedná se např. o místní knihovny, komunitní centra, nízkoprahová centra, domovy důchodců, mateřská centra a další veřejně dostupné prostory určené k setkávání a vzdělávání);
 • inovativní přístup k rozvoji mediální gramotnosti skrze projekty zaměřené na mezigenerační (děti/mládež-senioři, děti (do 14let)-mládež (15-17let)) či vrstevnické (děti-děti, mládež-mládež, senioři-senioři) učení;
 • diverzifikace v rámci primárních cílových skupin, tzn., zaměření projektu na specificky ohrožené podskupiny primárních cílových skupin (např. znevýhodněné skupiny, sociálně a kulturně vyloučené rodiny, osoby s nižším vzděláním, osoby bez příjmů, rodiny žijící na hranici chudoby, osoby se zdravotním postižením, skupiny jinak ohrožené sociálním vyloučením, osamoceně žijící senioři aj.). Vybraná podskupina musí být řádně zdůvodněna a její ohrožení podloženo nějakým výzkumem či statistikou. Zaměření na diverzifikovanou skupinu je nad rámec zvolené primární cílové skupiny;
 • inovativní přístup k rozvoji mediální gramotnosti skrze participační a tvořivé aktivity (např. projekty posilující mediální gramotnost a kritické myšlení formou aktivního zapojení daných skupin (např. již při vývoji intervence a materiálů), projekty zaměřené na zapojení online a digitálních technologií do vzdělávací intervence aj.);
 • zaměření na nejpotřebnější regiony – dopad projektu na podporu mediální gramotnosti v nejpotřebnějších regionech dle zprávy České školní inspekce, tj. Liberecký, Ústecký a Karlovarský kraj.

Cílová skupina:

Široká veřejnost – děti a mládež (ve věku do 17 let včetně) a/nebo senioři (ve věku od 65 let). Žadatel může v rámci projektu řešit jednu nebo obě cílové skupiny.

Oprávněný ždatel:

 • Veřejnoprávní a soukromoprávní subjekty nekomerční povahy a nevládní (nestátní) neziskové organizace2, jež byly založeny jako právnické osoby v ČR a vykonávají svou činnost na území ČR. (pozn. komerční subjekty, mezinárodní organizace nebo subjekty či mezinárodní agentury zřízené na území ČR nejsou považovány za oprávněné žadatele této výzvy).
 • O grant se může ucházet pouze žadatel, jehož existence je před datem uzávěrky přijímání žádostí delší než 12 měsíců.
 • Žadatel, který je nestátní neziskovou organizací, musí být zaregistrován do informačního systému Portálu veřejné správy v sekci Neziskové organizace 

Webové stránky programu zde.
Termín podávání žádostí: 1.6.2021