…..tentokrát je toho trochu více……

Volný čas 2021 Krajského úřadu Ústeckého kraje

Zaměření programu: 

 • Zajištění spolufinancování rozvoje volnočasových aktivit dětí a mládeže v Ústeckém kraji. Podpora činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volného času, zajišťujících pravidelné a dlouhodobé volnočasové aktivity dětí a mládeže – pravidelnou a dlouhodobou aktivitou se rozumí činnost, opakující se pravidelně po dobu alespoň jednoho pololetí.
 • Podpora účelného trávení volného času dětí a mládeže v době hlavních letních prázdnin.
 • Podpora propagace vhodného trávení volného času dětí a mládeže.
 • Jedná se výhradně o mimoškolní činnost dětí a mládeže z Ústeckého kraje.
 • Dotační program je určen výhradně pro cílovou skupinu dětí a mládeže do 26 let a na přímou práci s ní!

Podporované aktivity:

 • Nabídka pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež – dlouhodobá, pravidelná činnost zaměřená na určitou aktivitu (hudební kroužek, výtvarný kroužek, taneční kroužek, kroužek pohybových aktivit apod.), probíhajících minimálně po dobu jednoho pololetí, frekvence konání minimálně 1x za dva týdny.
 • Zajištění účelného trávení volného času v době hlavních letních prázdnin – příměstské tábory zaměřené na určité aktivity, pobytové tábory, pravidelná setkávání po dobu hlavních letních prázdnin apod., v minimálním trvání 5 dnů.
 • Propagace účelného trávení volného času dětí a mládeže – formou jednorázových akcí pro děti a mládež (pořádání soutěží, ukázek vhodného trávení volného času apod.)

Oprávnění žadatelé 

 • obec v územním obvodu Kraje;
 • právnická nebo fyzická osoba, působící na území Kraje, s výjimkou právnických osob, zřizovaných Českou republikou nebo Krajem, jejíž hlavní činnost je zaměřena na práci s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit.

Žádosti budou přijímány v době od 23. července do 9. srpna 2021.

Odkaz na webové stránky programu
Termín pro podávání žádostí: 9.8.2021
Grant: 30-50.000 Kč
Maximálně 70% celkových nákladů

 

SPORT 2021/2022 Krajského úřadu Ústeckého kraje

Zaměření programu:

Cílem programu je zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže a podpora činnosti jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží.

Podporované aktivity:

Projekt může být zaměřen maximálně na 2 body podpory zároveň (v případě více žádostí od multifunkčních TJ, klubů max. 1 bod podpory)

 • Pořádání sportovních akcí dětí a mládeže mezinárodního, republikového a regionálního významu v Ústeckém kraji.
 • Sportovní soustředění pro děti a mládež.
 • Reprezentace dětí a mládeže Ústeckého kraje na sportovních akcích v ČR a zahraničí – účast na soutěžích (nezahrnuje náklady na pravidelnou přípravu).
 • Materiálně technické vybavení sportovních organizací se zaměřením na děti a mládež.
 • Sportovní činnost a aktivity handicapovaných.

Oprávnění žadatelé: 

 Právnické osoby s hlavní činností zaměřenou na sport.

Odkaz na webové stránky programu
Termín podávání žádostí: 9.8.2021
Spoluúčast 30%
Granty: 10 – 50.000 Kč

 

Pedagogický grant Nadace Unipetrol

Zaměření programu:

Program je určený pro pedagogy středních škol a základních škol přírodovědných oborů. Žádat mohou jen pedagogové, avšak v žádosti musí doložit kontakt na zástupce školy, kde vyučují a zástupci školy mohou poskytnout doporučení pedagogovi grant udělit. Mají tedy možnost se za pedagoga zaručit.

Žádosti pedagogů přírodních a technických oborů na středních a základních školách jsou individuálně vyhodnocovány radou programu na základě měřitelných výsledků – aktivity studentů a dosažené výsledky pod vedením pedagoga:

 1. účast na SVK a dosažená umístění studentů
 2. účast na chemických a biologických olympiádách
 3. účast na SOČ
 4. na základě popsaného plánu rozvoje výuky pro nadcházející školní rok

Oprávněný žadatel:

 • Pedagog střední nebo základní školy se zaměřením na přírodní vědy, konkrétně chemii a technické obory
 • Občan České republiky, nebo cizinec s povolením k trvalému pobytu v České republice.

Odkaz na webové stránky programu
Termín podávání žádostí: 15.8.2021
Grant: až 100.000 Kč

 

Dárcovský program ČEPS

Zaměření programu:

Prostřednictvím dárcovského programu se společnost ČEPS aktivně hlásí ke svému dílu odpovědnosti za podobu prostředí, v němž působí. Hlavními oblastmi podpory jsou sport dětí a mládeže, kultura a školství, věda a péče o mládež. Chceme být těmi, kteří především dětem otevírají dveře do těchto oblastí. Hlavními oblastmi podpory jsou sport dětí a mládeže, kultura a školství, věda a péče o mládež. Chceme být těmi, kteří především dětem otevírají dveře do těchto oblastí. 

Oblasti podpory:

 • Kultura: podpora významných projektů na ochranu kulturních a architektonických památek a dalších doporučených Ministerstvem kultury ČR
 • Školství, věda a péče o mládež: příspěvky na vybavení škol pomůckami. Podpora akcí na využití volného času a rozvíjení talentů dětí a mládeže a činností pro handicapované děti a mládež směrující k jejich integraci. Finanční zapojení do projektů Národní sportovní naděje, Státní sportovní reprezentace, Olympismus, Sport pro všechny, Sport zdravotně postižených.
 • Zdravotnictví: podpora programů na prevenci kouření a protidrogovou prevenci. Lékařský výzkum a vývoj.
 • Ochrana životního prostředí: projekty zaměřené na ochranu životního prostředí a přírody a na environmentální osvětu. Podpora vědy a výzkumu a jejích činností souvisejících s ochranou životního prostředí.
 • Charitativní, humanitární a sociální pomoc: podpora neziskových organizací, které poskytují sociální služby tělesně, zdravotně nebo sociálně handicapovaným občanům. Příspěvky na vybavení ústavů sociální péče. Pomoc pro zdravotně postižené při opatřování kompenzačních, rehabilitačních a reedukačních pomůcek. Humanitární projekty.
 • Zemědělství: projekty zaměřené na ochranu hospodářských zvířat nebo na zdravotnické účely ve vztahu k výskytu jejich onemocnění podle doporučení Ministerstva zemědělství.

Oprávnění žadatelé:

příspěvková organizace, spolek, ústav, sociální družstvo, obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fond, obec v sousedství velkých energetických děl a jiných energetických zařízení.

Odkaz na webové stránky programu
Průběžná výzva