Výzva na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2022

Zaměření programu:

Výzva podporuje aktivity v oblasti vzdělávání, rozvoje vědomostí a dovedností žáků v zájmovém a neformálním vzdělávání. Výzva je primárně zaměřena na podporu nadaných žáků základních a středních škol včetně nadaných žáků cizinců. Záměrem je podpora rozvoje nadání žáků a jejich kompetencí potřebných v kontextu technologického pokroku a současných trendů v oblastech digitalizace, automatizace a robotizace tak, jak tyto proměny a nové nároky na vzdělávací systém reflektuje Strategie 2030+. Obsah aktivit přesahuje rámec příslušného stupně vzdělávání žáka a je zaměřen zejména na přírodovědné a technické obory.

Cílem Výzvy je: 

  • podpořit vznik nových zájmových a neformálních vzdělávacích aktivit s vysokou odbornou úrovní zacílených na rozvoj nových metod a forem vzdělávání a reagujících na aktuální vývoj technologií, včetně možnosti jejich uplatnění v distančním vzdělávání, které budou připravovat budoucí pracovníky pro zvládnutí nových technologií, 
  • posilovat zájem a motivaci žáků pro zvyšování své vědomostní úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů, 
  • propojovat vzdělávání žáků v jednotlivých vzdělávacích oblastech zejména v technických a přírodovědných oborech a vytvořit předpoklady pro přípravu dostatečného počtu špičkových odborníků v preferovaných oborech, 
  • propojovat nabídku aktivit pro nadané žáky s činností krajských sítí podpory nadání tím, že se zvýší nabídka pro nadané žáky v krajích.

Oprávnění žadatelé:

  • Žadatel musí prokazatelně existovat minimálně 2 roky ke dni podání žádosti, přičemž NNO musí mít ve svých zřizovacích dokumentech zakotveno vzdělávání dětí a mládeže. 
  • Žadatel dotace musí být realizátor projektu. 
  • Podmínkou pro poskytnutí dotace je bezdlužnost žadatele. 
Webové stránky programu: https://www.msmt.cz/mladez/podpora-nadanych-zaku-zs-a-ss-2022

 

Zahrada hrou 2022

Zaměření programu 

Program Zahrada hrou mění školní zahrady tak, aby děti měly vytvořen prostor pro hraní, vlastní rozvoj i motivaci. Klade přitom důraz na zapojení dětí, pedagogů i rodičů. Obnovené či nově vytvořené zahrady musí současně plnit funkci rekreační, sociální, výukovou i tělocvičnou.

Hlavním cílem programu Zahrada hrou je rozvíjet silné stránky dětí v kontaktu s přírodou a s proměnou prostředí školní zahrady. Dílčím cílem programu Zahrada hrou je rozvoj dovedností pedagogů v oblasti projektového řízení, PR a fundraisingu.

Oprávnění žadatelé 

Žadatelem o nadační podporu může být mateřská škola splňující všechna níže uvedená kritéria:

  • nachází se na území České republiky; 
  • je zřízena městem nebo obcí, městskou částí nebo městským obvodem, krajem, ministerstvem nebo registrovanou církví 
  • je zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. je zapsána do školského rejstříku
Webové stránky programu: https://www.nadace-promeny.cz/cz/granty/program-zahrada-hrou.html