Krajský úřad Ústeckého kraje již pravidelně vyhlašuje výzvy: Volný čas 2022, Sport 2022, Výkonnostní sport mládeže Ústeckého kraje 2022.

Volný čas 2022

Zaměření programu: 

 • Zajištění spolufinancování rozvoje volnočasových aktivit dětí a mládeže v Ústeckém kraji. Podpora činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volného času, zajišťujících pravidelné a dlouhodobé volnočasové aktivity dětí a mládeže – pravidelnou a dlouhodobou aktivitou se rozumí činnost, opakující se pravidelně po dobu alespoň jednoho pololetí.
 • Podpora účelného trávení volného času dětí a mládeže v době hlavních letních prázdnin.
 • Podpora propagace vhodného trávení volného času dětí a mládeže.
 • Jedná se výhradně o mimoškolní činnost dětí a mládeže z Ústeckého kraje.
 • Dotační program je určen výhradně pro cílovou skupinu dětí a mládeže do 26 let a na přímou práci s ní!

Podporované aktivity:

 • Nabídka pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež – dlouhodobá, pravidelná činnost zaměřená na určitou aktivitu (hudební kroužek, výtvarný kroužek, taneční kroužek, kroužek pohybových aktivit apod.), probíhajících minimálně po dobu jednoho pololetí, frekvence konání minimálně 1x za dva týdny.
 • Zajištění účelného trávení volného času v době hlavních letních prázdnin – příměstské tábory zaměřené na určité aktivity, pobytové tábory, pravidelná setkávání po dobu hlavních letních prázdnin apod., v minimálním trvání 5 dnů.
 • Propagace účelného trávení volného času dětí a mládeže – formou jednorázových akcí pro děti a mládež (pořádání soutěží, ukázek vhodného trávení volného času apod.)

Oprávnění žadatelé 

 • obec v územním obvodu Kraje;
 • právnická nebo fyzická osoba, působící na území Kraje, s výjimkou právnických osob, zřizovaných Českou republikou nebo Krajem, jejíž hlavní činnost je zaměřena na práci s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit.

Lhůta pro podávání žádostí je od 14. ledna do 7. února 2022.

Webové stránky programu: https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1763126 

 

Sport 2022

Zaměření programu:

Cílem programu je zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže a podpora činnosti jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží.

Podporované aktivity:

Projekt může být zaměřen maximálně na 2 body podpory zároveň (v případě více žádostí od multifunkčních TJ, klubů max. 1 bod podpory)

 • Pořádání sportovních akcí dětí a mládeže mezinárodního, republikového a regionálního významu v Ústeckém kraji.
 • Sportovní soustředění pro děti a mládež.
 • Reprezentace dětí a mládeže Ústeckého kraje na sportovních akcích v ČR a zahraničí – účast na soutěžích (nezahrnuje náklady na pravidelnou přípravu).
 • Materiálně technické vybavení sportovních organizací se zaměřením na děti a mládež.
 • Sportovní činnost a aktivity handicapovaných.

Oprávnění žadatelé: 

 Právnické osoby s hlavní činností zaměřenou na sport.

Lhůta pro podávání žádostí je od 14. 1. 2022 do 31. 1. 2022.

Webové stránky programu: https://www.kr-ustecky.cz/sport-2022/d-1763110

 

Výkonnostní sport mládeže Ústeckého kraje 2022

Zaměření programu:

Program na podporu zajištění sportovní přípravy mládeže prostřednictvím spolufinancování sportovních klubů v Ústeckém kraji, které od svého sportovního svazu získaly statut Sportovních středisek a/nebo Sportovních center mládeže a mohou tak plnit funkci TSM.

Oprávnění žadatelé: 

Žadatelem o dotaci může být spolek se sídlem v Ústeckém kraji, s hlavní činností zaměřenou na sport, a splňující následující kritéria: 

 • Žadatel od příslušného sportovního svazu získal statut Sportovních středisek (SpS) a/nebo Sportovních center mládeže (SCM); 
 • Kolektivní nebo individuální olympijský sport; 
 • Žadatel může pro svou pravidelnou činnost TSM využívat Specializované sportoviště;

Lhůta pro podávání žádostí je od 14. 1. 2022 do 31. 1. 2022.

Webové stránky programu: https://www.kr-ustecky.cz/vykonnostni-sport-mladeze-usteckeho-kraje-2022/d-1763103