Implementace Komponenty 3.1 Národního plánu obnovy

Zaměření programu:

Cílem výzvy je přispět k rozvoji digitálního vzdělávání v souladu s vizí Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a Akčním plánem pro digitální vzdělávání (DEAP). Účelem dotace je implementace Komponenty 3.1. Národního plánu obnovy, která je obsahem přílohy Prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro Oživení a odolnost Česka.

Podporované aktivity:

 • Aktivita 1: Cíl 1: Vzdělávání a podpora škol
 • Aktivita 2: Cíl 5: Metodická podpora pro školy – síť IT guru a centrální podpora
 • Aktivita 3: Milník 3: Digitální ekosystém pro školy

Oprávnění žadatelé:

 • příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Lhůta pro podávání žádostí je od 17. 12. 2021 do 17. 1. 2022

Webové stránky: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-v-ramci

 

Nadační program Českého literárního fondu pro rok 2022

Zaměření programu:

Posláním a účelem působení Nadace ČLF je podpora tvůrčí činnosti a nekomerčních projektů v oblasti literatury, divadla, filmu, rozhlasu, televize, vědy a novinářství.

Nadační program specifikuje pro každý kalendářní rok oblasti podpor udělovaných Nadací ČLF. Vyhlašuje jej správní rada Nadace ČLF, která rozhoduje jak o jeho zaměření, tak i o finančních částkách určených v rozpočtu nadace na jednotlivé oblasti.

Žadatelé o grant nebo stipendium podávají žádost prostřednictvím on-line aplikace, která je zveřejněna na webových stránkách Nadace ČLF . Zde je zveřejněn i návod, jak žádost vyplnit a odeslat. 

Nadační program pro rok 2022:

Literatura:

 • Granty – na první vydání původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně překladu do českého jazyka
 • Stipendia – na vytvoření původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně překladu do českého jazyka

Dramatická tvorba

Granty – na první vydání literárního díla z oblasti divadelního, rozhlasového a filmového umění / včetně překladu do českého jazyka

Stipendia

 • na vytvoření původní divadelní hry, rozhlasového díla, teatrologické studie / včetně překladu do českého jazyka
 • na scénáře dokumentárního filmu zásadního společenského dosahu

Publicistika

 • Granty – na první vydání publicistického díla s tematikou aktuálních společenských problémů / včetně překladu do českého jazyka
 • Stipendia – na vytvoření publicistického díla významného společenského dosahu / včetně překladu do českého jazyka

Věda

 • Granty – podpora vydávání závažných vědeckých časopisů
 • Stipendia – cestovní stipendia vědeckým pracovníků do 35 let

Webové stránky programu: https://nclf.cz/nadacni-program/

 

Re-Start II

Zaměření programu:

S cílem motivovat aktéry česko-německého dialogu k tomu, aby přes přetrvávající nejisté pandemické podmínky nadále plánovali a realizovali česko-německé projekty, jsme prodloužili mimořádný program podpory RE-START II. 

Program RE-START II je určen pro české a německé aktéry ze všech oblastí podpory (kromě obnovy památek a publikací) a všech věkových skupin, kteří chtějí od ledna do června 2022 uskutečnit projekty, ale z časových důvodů nemohli u Fondu budoucnosti podat žádost v obvyklých lhůtách.

V rámci tohoto programu lze průběžně žádat o podporu všech setkávacích formátů s maximální výší podpory 100 000 Kč nebo 4000 EUR.

Použití příspěvku: 

 • příspěvek ČNFB je určen především na položky cestovné, ubytování a stravování účastníků

Oprávnění žadatelé:

 • školy, vzdělávací instituce, aktéři z oblasti kultury a občanské společnosti, partnerství obcí a spolků

Výše podpory:

 • maximální výše podpory je 100.000 Kč nebo 4.000 € a může činit až 70 % celkových nákladů.

Lhůta pro podávání žádostí je od 15.12. až do 15. 5. 2022 průběžně mimo obvyklé lhůty prostřednictvím online-systému. 

Webové stránky programu: https://www.fondbudoucnosti.cz/udalosti/re-start-ii