Erasmus + Školní vzdělávání Vám přináší vyhlášené výzvy: Projekty mobility osob, Partnerství pro spolupráci.

Projekty mobility osob

Zaměření programu:

Projekty pro mateřské, základní, střední školy a další organizace navázané na školní vzdělávání.

Podporované aktivity:

 • Výukové pobyty (teaching assignment) umožňují učitelům vyzkoušet si výuku na partnerské škole v zahraničí. Přijímající školu pro tuto pracovní stáž si hledá žádající škola sama.
 • Účast na kurzech nebo školeních v zahraničí volí škola na základě svých potřeb své instituce, ale i potřeb svých jednotlivých pracovníků.
 • Stínování (job-shadowing) probíhá na partnerských školách či jiných relevantních organizacích navázaných na školní vzdělávání. Mobilita obnáší pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich zkoušení v praxi.

Oprávnění žadatelé:

 • Mateřské školy, včetně speciálních
 • Základní školy, včetně speciálních a uměleckých
 • Střední školy poskytující všeobecné vzdělávání, gymnázia se všemi obory
 • Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (pouze pro jednoleté pomaturitní studium plnící RVP JV)
 • Koordinátor konsorcia (detail viz níže)
 • Zřizovatelé škol
 • Zahraniční školy v ČR s povolením plnění povinné školní docházky

Termín uzávěrek: 23.2. a 19.10.2022

 

Partnerství pro spolupráci

Zaměření programu:

Tyto projekty umožňují jak školám, tak i dalším organizacím navázaným svou činností na sektor školního vzdělávání, spolupracovat na projektech s cílem zlepšování vzdělávacích možností v jednotlivých evropských zemích, sdílení zkušeností, řešení aktuálních problémů školského sektoru či vyvíjení nových metodik.

Podporované aktivity:

 • Kooperativní partnerství – Cílem tohoto typu partnerství je zvýšení kvality činností zapojených organizací a navýšení kapacity organizací pro mezinárodní spolupráci. U tohoto typu projektu se očekává vytvoření inovativních metod a intenzivní šíření a využívání vytvořených zásadních výstupů.

 • Partnerství malého rozsahu – Cílem tohoto typu partnerství je umožnit organizacím rozvoj a posílení mezinárodní spolupráce, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody. Vzhledem k nižšímu grantu, kratší době trvání projektu a jednodušším administrativním požadavkům je tento typ partnerství vhodný spíše pro organizace s menší organizační kapacitou nebo pro nováčky v programu.

 

Oprávnění žadatelé:

Žádost mohou podávat organizace působící v oblasti školního vzdělávání jako např. školy, vzdělávací instituce, pedagogické fakulty, organizace zajišťující další vzdělávání pedagogických pracovníků, zřizovatelé škol, pedagogicko-psychologické poradny, školní inspekce, neziskové organizace navázané na školní vzdělávání, organizace činné na trhu práce, zájmová sdružení apod.

 

Webové stránky programu Erasmus +: klikni na mě 🙂