Výzva na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace na kalendářní rok 2022

Zaměření programu:

Výzva je určena na realizaci individuálního a skupinového doučování žáků základních a středních škol se sociálním znevýhodněním k vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na jejich vzdělávací výsledky.

Aktivity projektu:

  • podpora zájmu žáků se sociálním znevýhodněním o vzdělávání, 
  • pravidelná komunikace s rodinou žáka o důležitosti vzdělávání a motivovat ji k podpoře žáka při vzdělávání, 
  • obnova, případně budování pracovních a studijních návyků žáků, 
  • realizace doučování v oblastech, které jsou stěžejní pro další vzdělávací postup a úspěch žáků, a kompenzovat tak výpadky vzniklé v souvislosti s pandemií covid-19 v úzké spolupráci se školou, kterou žák navštěvuje.

Oprávnění žadatelé:

  • spolek 
  • ústa
  • nadace nebo nadační fond
  • obecně prospěšná společnost
  • účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti 

Webové stránky programu:

klikni zde

 

Šablony pro MŠ a ZŠ I z OP JAK

Podle harmonogramu výzev zveřejněný na stránkách OP JAK budou nové Šablony pro MŠ a ZŠ vyhlášeny v květnu 2022 v dubnu by mělo vyjít avízo výzvy.

Aktivity projektu:

Podpora aktivit v MŠ a ZŠ naplňujících aktivity v akčních plánech v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy a navazující aktivity v souladu s pokračující implementací prioritních témat Strategie 2030+ v následujících oblastech (a v návaznosti na šablony OP VVV): ­ personální podpora (včetně ověření modelu parametrizace pozic školního psychologa a speciálního pedagoga v ZŠ); ­ osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů; ­ aktivity rozvíjející ICT; ­ extrakurikulární a rozvojové aktivity; ­ spolupráce ZŠ a SŠ; ­ vzájemná online spolupráce pedagogů na platformě eTwinning; ­ individualizace výuky pro podporu speciálních potřeb včetně nadání; ­ stáže pedagogických pracovníků.

 

IROP vzdělávání

Podle našich dostupných informací jsou výzvy na IROP plánovány na 3.Q 2022. Zde na odkaze najdete stručné informace k programu, který zpracovala Agentura pro sociální začleňování.