Výzva na podporu aktivit integrace cizinců v regionálním školství v roce 2022

Zaměření programu 

Cílem výzvy je podpora integračních aktivit zaměřených zejména na oblast vzdělávání dětí a žáků cizinců. Podporovány budou projekty zaměřené zejména na zvyšování úspěšnosti dětí a žáků cizinců v předškolním, základním a středním vzdělávání, na integrační mimoškolní vzdělávací aktivity, zvyšování efektivity vzdělávání v oblasti českého jazyka, odstraňování kulturních bariér, zvyšování kompetencí odborných pracovníků v oblasti vzdělávání dětí a žáků cizinců a na podporu spolupráce rodiny a školy.

Cílovou skupinu aktivit projektů tvoří: 

 • děti a žáci cizinci; nebo 
 • státní občané České republiky, kteří mají prokazatelně obdobné integrační potřeby jako cizinci; nebo
 • majoritní společnost (s ohledem na to, že integrace je oboustranným procesem). Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, včetně občana Evropské unie.

Podporované aktivity:

 • Tvorba metodických a výukových materiálů a učebních pomůcek pro pedagogické pracovníky, zejména v oblasti podpory vzdělávání dětí a žáků cizinců s tematickým zaměřením společenskovědních předmětů, zejm. českých dějin, č. j.: MSMT-27500/2021-3 3 b
 • Tvorba vzdělávacích programů a výukových metod zaměřených na individuální vzdělávací potřeby dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka a odstraňování nerovností ve vzdělávání těchto dětí a žáků, 
 • Zvyšování úspěšnosti přechodu mezi jednotlivými stupni vzdělávání (z předškolního do základního vzdělávání, ze základního do středního vzdělávání), 
 • Podpora spolupráce rodiny a školy v oblasti vzdělávání dětí a žáků cizinců, 
 • Integrační mimoškolní volnočasové aktivity, například sportovní, kulturní, umělecké či společenské, 
 • Podpora kulturních, osvětových a dalších akcí organizovaných majoritní společností nebo cizinci s cílem sdílení informací o kultuře a poměrech v zemi původu cizinců a o podmínkách jejich existence v České republice, 
 • Zvyšování kompetencí odborných pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců v oblasti výuky dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, včetně výměny dobré praxe, letních škol, síťování a setkávání pedagogických pracovníků v průběhu školního roku napříč školami, apod., 
 • Organizace letních škol pro žáky cizince v základním vzdělávání a pro žáky, kteří mají prokazatelně obdobné integrační potřeby jako cizinci a pro pedagogické pracovníky zaměřené zvyšování dovedností pro vzdělávání dětí a žáků cizinců, 
 • Podpora služeb interkulturních pracovníků, komunitních tlumočníků a asistentů/spolupracovníků pedagoga z řad cizinců k usnadnění a zkvalitnění komunikace mezi cizinci, školou i veřejností.

Oprávněný žadatel:

 • spolek, 
 • ústav, 
 • nadace nebo nadační fond, 
 • obecně prospěšná společnost
 • účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností pro poskytování charitativních služeb,
 • veřejná výzkumná instituce,
 • právnická osoba vykonávající činnost základní školy, zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, zřízená krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. 

Webové stránky programu: klikni zde

Termín pro podání žádostí: do 18.4.2022

 

Výzva na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2022

Zaměření programu 

Cílem výzvy je podpora vytváření podmínek pro naplňování státní politiky v oblasti vzdělávání v jazycích národnostních menšin, programu podpory vzdělávání dětí, žáků a studentů pocházejících z odlišného jazykového a kulturního prostředí, podpora projektů multikulturní výchovy dětí, žáků a studentů do věku 26 let směřující k posilování vědomí o obecné lidské sounáležitosti, poznávání historie a kultury jiných národů, vedoucích ke vzájemné toleranci a boji proti rasismu a xenofobii. Prostřednictvím Výzvy je plněna řada mezinárodních smluv i vládních usnesení – např. Strategie boje proti extremismu, Charta evropských či menšinových jazyků, Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin, Mezinárodní konference Fenomén Holocaust.

Tematický okruh A – podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin 

 1. Vzdělávací aktivity pro příslušníky národnostních menšin – děti, žáky a studenty, včetně vydávání publikací, vzdělávacích textů pro děti, žáky, mládež a studenty v menšinových jazycích, jako součást širšího projektu zaměřeného na vzdělávání. Rozvoj mateřského jazyka národnostních menšin. 
 2. Tvorba výukových materiálů v jazycích národnostních menšin se zaměřením na kulturní tradice a dějiny národnostních menšin a etnik žijících na území ČR pro děti, žáky, mládež a studenty (především bude upřednostňována e-learningová forma). 

Tematický okruh B – podpora aktivit národnostních menšin 

 1. Tvorba a realizace vzdělávacích programů a výukových materiálů pro děti, žáky, mládež, studenty a pedagogické pracovníky směřující k rozvoji humanismu a potírání xenofobie, rasové, národnostní a náboženské nesnášenlivosti, rasismu a antisemitismu a dále projekty zaměřené k tématu holocaustu.
 2. Objevujeme Evropu a svět (kulturní zvyklosti a historické bariéry, práce s příběhy dětí a rodin z jiných zemí a kultur, vzájemné poznání a porozumění – co máme společného a čím se odlišujeme) – projektové vyučování. Využití podpůrných metod jako je např. biografická práce, Sokratovský dialog, multikulturní kalendář.

Oprávněný žadatel:

 • spolek
 • ústav
 • nadace nebo nadační fond
 • obecně prospěšná společnost
 • účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností pro poskytování charitativních služeb
 • veřejná výzkumná instituce 
 • právnické osoby vykonávající činnost veřejné vysoké školy 
 • právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zapsané ve školském rejstříku
 • zájmové sdružení právnických osob

Webové stránky programu: klikni zde

Termín pro podání žádostí: do 19.4.2022

 

Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2022

Zaměření programu:

Cílem výzvy je podpora školního stravování žáků a žákyň základních škol, jejichž rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci, a žáků přicházejících do České republiky z důvodu konfliktu na Ukrajině, kteří obdrželi vízum za účelem strpění, a umožnit tak zlepšení podmínek pro řádný průběh povinné školní docházky těchto žáků. Prostředkem k dosažení cíle je podpora spolupráce ministerstva, právnických osob vykonávajících činnost základních škol zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, právnických osob vykonávajících činnost zařízení školního stravování zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení a nestátních neziskových organizací, které se ve své hlavní činnosti zaměřují na aktivity zaměřené na sociální pomoc rodinám v nepříznivé finanční situaci.

V rámci výzvy lze podpořit pouze žáky, kteří:

 • jsou žáky základních škol bez ohledu na zřizovatele v případě, že základní vzdělávání v této škole není poskytováno za úplatu, a
 • jejichž rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci, nebo
 • jsou konfliktem na Ukrajině donuceni hledat útočiště v České republice a pobývají zde na základě víza za účelem strpění.

Oprávnění žadatelé:

 • spolek
 • ústav
 • nadace nebo nadační fond
 • obecně prospěšná společnost
 • účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností pro poskytování charitativních služeb

Webové stránky programu: klikni zde

Termín pro podávání žádostí: do 18.4.2022