Sázíme budoucnost s KB penzijní společností

Zaměření programu:

Cílem této grantové výzvy je zvýšit odolnost naší krajiny prostřednictvím výsadeb alejí a terénních úprav zlepšujících vodozádržné schopnosti alejí. Dalším cílem je pak posílení odpovědnosti místních obyvatel za péči o své okolí a životní prostředí skrze zapojení do přípravy projektu, jeho realizace i následné péče. Součástí projektů také mohou být přírodě blízké úpravy drobných vodních toků, studánek a pramenů v okolí alejí nebo prvky, které zpříjemní návštěvu upravených míst, např. lavičky nebo informační panely. Udržitelná budoucnost a dlouhodobá pomoc v boji proti klimatickým změnám jsou jedním z nosných pilířů strategie KB Penzijní společnosti. Myslí nejen na finanční budoucnost svých klientů, ale i na společnou budoucnost nás všech pod korunami stromů. Zapojení veřejnosti do aktivit zlepšujících životní prostředí je důležité, stejně jako je potřeba pro kvalitní penzi zasadit semínko již v mládí.

Podporované aktivity:

Hlavní téma

 • výsadba nových alejí nebo obnova existujících alejí, a to zejména v zemědělské krajině. 

Doplňková témata (není možné podpořit samostatně) 

 • výsadba nebo obnova remízů, 
 • obnova polních cest přírodě blízkým způsobem, 
 • doprovodná, přírodě blízká opatření pro zasakování vody a úprava drobných vodních toků, studánek a pramenů v okolí alejí, 
 • doplňková infrastruktura (lavičky, vzdělávací a interpretační panely, herní prvky, drobné krajinné prvky, prvky pro zvěř – „berličky“ pro dravce, ptačí budky aj.) materiálově vhodné pro dané místo, 
 • oprava drobných sakrálních staveb v sousedství alejí (kapličky, křížky, boží muka…).

Oprávnění žadatelé:

 • oprávněnými žadateli jsou pouze následující právnické osoby: spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, nadace a nadační fondy, školské právnické osoby, obce a svazky obcí (dle právní formy ve veřejném rejstříku).

Webové stránky programu: klikni zde

Termín uzávěrky pro podávání žádostí: 30.6.2022

 

Budování kapacit dětských skupin – MPSV

Zaměření programu:

Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

Cílem MPSV je proto zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v dětských skupinách, zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Podporované aktivity:

 • nákup nemovitostí včetně pozemků, 
 • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny

Oprávnění žadatelé:

 • osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ);
 • osoba, která má aktivní datovou schránku; 
 • osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, dluhu aj. dle následujícího odstavce.
 • osoba (právnická nebo podnikající fyzická), která má doložitelnou historii existence delší než tři roky

Webové stránky programu: klikni zde

Termín uzávěrky příjmu žádostí: 30.6.2022