Sázíme budoucnost: granty do 30 000 Kč

Zaměření programu:

Podpora výsadby stromů ve volné krajině a na rozhraní volné krajiny se zastavěným územím, která přispívá k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody. Zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí. Podpora společenského postavení aktivních skupin, povzbuzení a pomoc se získáváním zdravé sebedůvěry při psaní a realizaci konkrétních projektů.

  • Zakoupení sazenic stromů a keřů;
  • zakoupení nezbytného materiálu;
  • doprava, nářadí a propagace;
  • odborný dohled;
  • následná péče po dobu 3 let.

Oprávnění žadatelé:

  • Oprávněnými žadateli jsou spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí.

Webové stránky programu: klikni zde

 

Sázíme budoucnost: granty do 150 000 Kč

Zaměření programu:

Zlepšení životního prostředí v obcích, městech a jejich okolí prostřednictvím výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Zapojením veřejnosti do sázení stromů a do následné péče o ně dojde ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a kvalitní veřejný prostor, který se stane dostupným, bezpečným a atraktivním místem a zohlední potřeby členů místí komunity. Podporovanou aktivitou jsou výsadby stanovištně vhodných1 druhů listnatých stromů a péče o vysazenou zeleň.

  • Stromy musí být vysazeny pouze na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání jejich obyvatel, a to kdekoliv na území České republiky. Za veřejně přístupné místo je považováno takové místo, které je přístupné každému, tedy sloužící obecnému užívání4 . Pro účely tohoto programu se za veřejně přístupné místo nepovažuje oplocená nebo částečně oplocená plocha ve vlastnictví fyzické osoby, a to ani v případě, že je na tuto plochu umožněn volný vstup.

Oprávnění žadatelé:

  • O finanční podporu mohou žádat všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v aktuálním znění, a organizačních složek státu. Jeden žadatel může podat maximálně jednu žádost v rámci jednoho katastrálního území.

Webové stránky programu: klikni zde