Sázej stromy.cz 2023

Zaměření programu:

Program na podporu výsadby nových stromů se zaměřujeme i na obnovu lesních porostů tam, kde je to nejvíc potřeba. Víme ale, že jen vysadit stromy nestačí. Je taky nutné lidi vzdělávat v oblasti dlouhodobě udržitelného způsobu života a šířit osvětu ohledně odpovědného chování každého z nás k planetě. Proto do programu zařazujeme i doprovodné vzdělávací aktivity. Právě toto propojení totiž posiluje pozitivní dopad programu na místní komunity, biodiverzitu, a tím i klima.

Výsadba dřevin na zastavěných plochách obcí a měst, na místech určených pro zástavbu a na nezastavěných plochách 

 • výsadba nebo obnova dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, remízcích, sadech, alejích a stromořadí 

Výsadba stromů v lese 

 • výsadba ovocných dřevin v lesích 
 • podsadby v lese: sázení stromů pod mateřským porostem plošným či jednotlivým způsobem vč. povinné ochrany proti škodám zvěří o 

Větrolamy 

 • výsadba dřevin z jednoho nebo více řádků dřevin vysazených s cílem poskytnout kryt proti větru a ochránit půdu před erozí 

Dodatečné aktivity  

 • vzdělávací a osvětové aktivity na podporu informovanosti o zlepšování životního prostředí či udržitelného a odpovědného chování společnosti k planetě

Příspěvek je možné čerpat na: 

 • stromy a keře pomocný materiál (tj. kůly, hnojiva, úvazky apod.) nákup nebo půjčení nářadí potřebného k výsadbě
 • následné péči odborný dohled při výsadbě a následnou péči organizaci vzdělávacích aktivit

Oprávnění žadatelé:

 • obce a svazky obcí a měst na území ČR
 • mateřské, základní, střední i vysoké školy na území ČR bez ohledu na zřizovatele (včetně ZUŠ a gymnázií)

Webové stránky programu:

https://nadaceo2.cz/programy/myslime-na-prirodu/grantovy-program

 

Vzdělání pro všechny

Zaměření výzvy:

Podpora dětí a mladých lidí, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání. 

Podporované aktivity:

Komu je program určen: 

Věkové kategorii od 6 do 25 let tzn. dětem školou povinným a studujícím mladým lidem, kteří žijí v Ústeckém kraji. 

Jedná se prioritně o…

 • děti a mladé lidi nacházející se v nepříznivé finanční situaci (například děti z neúplných či vícedětných rodin či s nízkými příjmy atp.);
 • děti a mladé lidi v náhradní rodinné péči (děti a mládež vyrůstající v dětských domovech, SOS vesničkách atp.);
 • děti a mladé lidi s individuálním znevýhodněním (osoby s tělesným a mentálním postižením, osoby s duševním či chronickým onemocněním) 
 • děti a mladé lidi pocházející z odlišného sociokulturního prostředí (příslušníci etnických, národnostních či náboženských menšin znevýhodnění například jazykovou barierou atp.). 

Oprávnění žadatelé:

 • Fyzické osoby – zájemci o nadační příspěvek studující v době podání žádosti na základních či středních školách, učilištích, vyšších odborných školách nebo vysokých školách.
 • Mezi žadateli mohou být jak současní žáci a studenti, tak žadatelé bez statutu žáka a studenta ucházející se o studia na výše zmíněných školách. Ti mají šanci získat nadační příspěvek, splní-li před nástupem na studia veškeré podmínky k jeho přijetí.
 • V případě osob mladších 18 let, žádost o nadační příspěvek podávají jeho zákonní zástupci (rodiče, pěstouni, opatrovníci).
 • Zájemci o nadační příspěvek musí prokázat, jak jsou v přístupu ke vzdělání nebo v osobním rozvoji znevýhodněni, a že mají trvalý pobyt na území České republiky.

Webové stránky programu:

Výzvy k podání žádosti