Přinášíme Vám právě vyhlášené krajské výzvy…

Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na rok 2023

Zaměření programu: 

Program na podporu rozvoje ekologické výchovy, vzdělání a osvěty na území Ústeckého kraje. 

Oprávnění žadatelé: 

 • Žadatelem (příjemcem) o dotaci může být jakýkoliv subjekt (fyzická nebo právnická osoba).

Webové stránky programu:

https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1776301

 

 

Volný čas 2023

Zaměření programu: 

 • Zajištění spolufinancování rozvoje volnočasových aktivit dětí a mládeže v Ústeckém kraji. Podpora činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volného času, zajišťujících pravidelné a dlouhodobé volnočasové aktivity dětí a mládeže – pravidelnou a dlouhodobou aktivitou se rozumí činnost, opakující se pravidelně po dobu alespoň jednoho pololetí.
 • Podpora účelného trávení volného času dětí a mládeže v době hlavních letních prázdnin.
 • Podpora propagace vhodného trávení volného času dětí a mládeže.
 • Jedná se výhradně o mimoškolní činnost dětí a mládeže z Ústeckého kraje.
 • Dotační program je určen výhradně pro cílovou skupinu dětí a mládeže do 26 let a na přímou práci s ní!

Podporované aktivity:

 • Nabídka pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež – dlouhodobá, pravidelná činnost zaměřená na určitou aktivitu (hudební kroužek, výtvarný kroužek, taneční kroužek, kroužek pohybových aktivit apod.), probíhajících minimálně po dobu jednoho pololetí, frekvence konání minimálně 1x za dva týdny.
 • Zajištění účelného trávení volného času v době hlavních letních prázdnin – příměstské tábory zaměřené na určité aktivity, pobytové tábory, pravidelná setkávání po dobu hlavních letních prázdnin apod., v minimálním trvání 5 dnů.
 • Propagace účelného trávení volného času dětí a mládeže – formou jednorázových akcí pro děti a mládež (pořádání soutěží, ukázek vhodného trávení volného času apod.)

Oprávnění žadatelé: 

 • obec v územním obvodu Kraje;
 • právnická nebo fyzická osoba, působící na území Kraje, s výjimkou právnických osob, zřizovaných Českou republikou nebo Krajem, jejíž hlavní činnost je zaměřena na práci s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit.

Webové stránky programu:

https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1776231