Sázíme budoucnost: granty do 30 000 Kč

Změření programu:

Podpora výsadby stromů ve volné krajině a na rozhraní volné krajiny se zastavěným územím, která přispívá k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody. Zapojení širší veřejnosti do sázení stromů a zvýšení zájmu obyvatel o prostředí, v němž žijí. Podpora společenského postavení aktivních skupin, povzbuzení a pomoc se získáváním zdravé sebedůvěry při psaní a realizaci konkrétních projektů.

  • Zakoupení sazenic stromů a keřů;
  • zakoupení nezbytného materiálu;
  • doprava, nářadí a propagace;
  • odborný dohled;
  • následná péče po dobu 3 let.

Oprávnění žadatelé:

  • Oprávněnými žadateli jsou spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí.

Webové stránky programu:

https://www.nadacepartnerstvi.cz/sazime-budoucnost-2023-30

 

Národní plán obnovy – Prevence digitální propasti a podpora vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí pro ZŠ, SŠ a KON pro rok 2023

Zaměření programu:

Věcným zaměřením Výzvy je implementace Komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Výzva je zaměřena na dvě oblasti podpory.

Oblast podpory A – prevence digitální propasti – jejíž cílem je přispět ke snížení nerovností mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením mobilními digitálními technologiemi.

Oblast podpory B – vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí, které budou moci rozvíjet napříč vzdělávacími oblastmi.

Oprávnění žadatelé:

  • právnická osoba vykonávající činnost základní školy, s výjimkou základní školy při zdravotnickém zařízení, jejímž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí 
  • právnická osoba vykonávající činnost střední školy, jejímž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí
  • právnická osoba vykonávající činnost konzervatoře, jejímž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí

Webové stránky programu:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/narodni-plan-obnovy-prevence-digitalni-propasti-a-podpora