Tréninková střediska mládeže v Ústeckém kraji 2024

Zaměření programu: 

Zajištění sportovní přípravy mládeže do 21 let prostřednictvím spolufinancování sportovních klubů v Ústeckém kraji, které od svého sportovního svazu získaly statut Sportovních středisek a/nebo Sportovních center mládeže a mohou tak plnit funkci TSM: 

 • Provozní náklady žadatele připadající na mládež; 
 • Osobní náklady související s mládežnickou činností 

Oprávnění žadatelé 

Spolek se sídlem v Ústeckém kraji, jehož hlavní činností a účelem jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu.

 

Sport 2024

Zaměření programu:

Cílem programu je zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže a podpora činnosti jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží.

Podporované aktivity:

Projekt může být zaměřen maximálně na 2 body podpory zároveň (v případě více žádostí od multifunkčních TJ, klubů max. 1 bod podpory)

 • Pořádání sportovních akcí dětí a mládeže mezinárodního, republikového a regionálního významu v Ústeckém kraji.
 • Sportovní soustředění pro děti a mládež.
 • Reprezentace dětí a mládeže Ústeckého kraje na sportovních akcích v ČR a zahraničí – účast na soutěžích (nezahrnuje náklady na pravidelnou přípravu).
 • Materiálně technické vybavení sportovních organizací se zaměřením na děti a mládež.
 • Sportovní činnost a aktivity handicapovaných.

Oprávnění žadatelé: 

 Právnické osoby s hlavní činností zaměřenou na sport.

 

Volný čas 2024

Zaměření programu: 

 • Zajištění spolufinancování rozvoje volnočasových aktivit dětí a mládeže v Ústeckém kraji. Podpora činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volného času, zajišťujících pravidelné a dlouhodobé volnočasové aktivity dětí a mládeže – pravidelnou a dlouhodobou aktivitou se rozumí činnost, opakující se pravidelně po dobu alespoň jednoho pololetí.
 • Podpora účelného trávení volného času dětí a mládeže v době hlavních letních prázdnin.
 • Podpora propagace vhodného trávení volného času dětí a mládeže.
 • Jedná se výhradně o mimoškolní činnost dětí a mládeže z Ústeckého kraje.
 • Dotační program je určen výhradně pro cílovou skupinu dětí a mládeže do 26 let a na přímou práci s ní!

Podporované aktivity:

 • Nabídka pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež – dlouhodobá, pravidelná činnost zaměřená na určitou aktivitu (hudební kroužek, výtvarný kroužek, taneční kroužek, kroužek pohybových aktivit apod.), probíhajících minimálně po dobu jednoho pololetí, frekvence konání minimálně 1x za dva týdny.
 • Zajištění účelného trávení volného času v době hlavních letních prázdnin – příměstské tábory zaměřené na určité aktivity, pobytové tábory, pravidelná setkávání po dobu hlavních letních prázdnin apod., v minimálním trvání 5 dnů.
 • Propagace účelného trávení volného času dětí a mládeže – formou jednorázových akcí pro děti a mládež (pořádání soutěží, ukázek vhodného trávení volného času apod.)

Oprávnění žadatelé 

 • obec v územním obvodu Kraje;
 • právnická nebo fyzická osoba, působící na území Kraje, s výjimkou právnických osob, zřizovaných Českou republikou nebo Krajem, jejíž hlavní činnost je zaměřena na práci s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit.

 

Odkaz na programy:

https://www.kr-ustecky.cz/dotacni-tituly/ds-99768

Uzávěrka programů:

20.10.2023