Dovolte nám, abychom Vás informovali o vyhlášené Výzvě č. 16/2017 v rámci Národního programu Životní prostředí, v rámci které jsou podporovanými aktivitami Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“)
Cílem výzvy je rozvoj enviromentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. 
Žádosti je možné podat od 5. 9. 2017 do 31. 1. 2018. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 8. 2020.
Minimální výše dotace na projekt činí 50 tis. Kč, maximálně do 500 tis. Kč. Výše podpory činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.
 
Typy podporovaných aktivit:
– vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při MŠ
– pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní MŠ
– úpravy venkovních areálů a pozemků ZŠ a organizací působících v oblasti EVVO (enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta) pro podporu výuky ve venkovním prostředí (bylinkové či pěstitelské zahrady, skalky, komposty, jezírka, broukoviště, kamenné hromady, učebny v přírodě – amfiteátry, lehké pergoly, přírodní laboratoře – ukázkové biotopy, meteorologické budky, sbírky dřev, kamenů apod., vybudování naučných stezek a tabulí s vazbou na zahradní přírodní prvky.
Přejeme Vám hodně štěstí při hodnocení Vašich projektových záměrů.
Vaši Mapáci