Vyberte stránku

MAP ORP LITOMĚŘICE II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008586

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a investiční priority 68 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy.

Doba realizace: 1.6.2018 – 31.5.2022
Realizátor: MAS České středohoří, z.s. se sídlem v Ploskovicích
Finanční partner: Město Litoměřice

Naše vize zůstává stejná

„Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy“.

Co se povedlo zrealizovat

Podporujeme rozvoj čtenářské (pre)gramotnosti spoluprací s knihovnou K.H.Máchy při realizaci programů pro děti a žáky, realizujeme čtenářské besedy přímo ve školách, natáčíme videa s „knižními tipy“, založili jsme skupinu na Facebooku „Čteme s MAPem“, logopedické semináře, čtení knih a mnoho dalšího.

Podporujeme rozvoj cizích jazyků – zrealizovali jsme řadu seminářů a webinářů s tématy jako Quizlet, Appky ve výuce cizích jazyků aj.

Podpora řemeslných a technických oborů dětem a žákům a jejich rodičům při akci Techdays s cílem posílit pozitivní vnímání technických povolání.

Podpora manažerského vzdělávání pracovníků škol.

Podpořeno několik setkání metodických týmů na vybrané předměty.

Setkání a workshopy pro pracovníky škol na vybraná témata: logopedická praxe, talentované děti v MŠ, sociální klima ve třídě.

Dokumenty projektu

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Zde najdete zápisy a další výstupy z jednání Řídícího výboru.

Výstupy

PARTNERSTVÍ

Zde najdete Memorandum o partnerství MAP, zápisy z veřejných projednáních a dalších setkáních aktérů vzdělávání a podobně.

Pracovní skupiny

Zde najdete zápisy a další výstupy z jednání Pracovních skupin pro čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, pro financování, pro rovné příležitosti a pro polytechnické, zájmové a neformální vzdělávání  .

Výstupy

15.4.2021  zápis

11.12.2020 zápis

8.10.2020 zápis

12.5.2020 zápis

24.4.2020 zápis

6.12.2019 zápis

18.10.2019 zápis

14.6.2019 zápis FIN zápis RP, 21.6.2019 zápis ČG, MG, Poly

26.3.2019 zápis ČGzápis MGPTzápis FIN,  zápis RP

4.12.2018   Zápis PS Fin Zápis PS MG a Polytech. Zápis PS ČG Zápis PS RP

22., 23.10.2018 Zápis z PS MG a polytech.Zápis PS ČGZápis PS RPZápis PS Fin

ZŮSTAŇTE S NÁMI VE SPOJENÍ

Přihlaste se k odběru novinek  na našem webu nebo nás sledujte na sociálních sítích.

Udělení souhlasu dle pravidel GDPR

Udělení souhlasu dle pravidel GDPR