MAP ORP LITOMĚŘICE III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022997

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a investiční priority 68 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy.

Doba realizace: 1.6.2022 – 30.11.2023
Realizátor: MAS České středohoří, z.s. se sídlem v Ploskovicích

Naše vize prozatím zůstává stejná

„Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy“.

O co v MAP III běží

Projekt je realizován na území ORP Litoměřice v návaznosti na projekt MAP I/II a bude pokračovat v aktivitách a spolupráci partnerství započatých v předchozích projektech.

V MAP III se zaměříme na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let věku v oblastech včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Jedná se o produkt spolupráce partnerů na území ORP Litoměřice, který si stanoví cíle a priority území.

Půjde hlavně o evaluaci proběhlých aktivit v MAP I/II tak, abychom mohli reálně zhodnotit dopad v území a na základě výsledků evaluace naplánovat aktivity nové pro MAP IV. V neposlední řadě o aktualizaci dokumentu Místní akční plán vzdělávání a Strategického rámce.

Během našich společných setkáních se taktéž chceme zaměřit na sdílení zkušeností, protože pokud použijeme slogan jednoho našeho lídra v území…… „Kdo nesdílí, je srab“ 🙂

 

Dokumenty projektu

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Zde najdete zápisy a další výstupy z jednání Řídícího výboru.

Výstupy

1. zasedání ŘV dne 31.8. a 7.9 2022 – schválení Jednacího řádu, Statutu, a volba nového předsedy
31.8.2022 zápis z jednání ŘV + 7.9.2022 – zápis k hlasování ŘV + 7.9.2022 Usnesení ŘV

2. zasedání ŘV dne 2.11.2022 – schválení Strategického rámce, vyhodnocení AK
Zápis z jednání
Usnesení

3. zasedání ŘV dne 13.12.2022 – evaluační plán
Zápis z jednání

4. zasedání ŘV dne 2.5.2023 – schválení Strategického rámce

Zápis z jednání, Usnesení

5. zasedání ŘV ze dne 29.5.2023 – souhlas k pověřením MAS ČS k MAP IV

Zápis z jednání, Usnesení

6. zasedání ŘV dne 25.9.2023 – schválení jednotlivých výstupů MAP

Zápis z jednání, Usneseni

7. zasedání ŘV dne 2.11.2023 – schválení Strategického rámce

Zápis z jednání, Usnesení

PARTNERSTVÍ

Zde najdete Memorandum o partnerství MAP, zápisy z veřejných projednáních a dalších setkáních aktérů vzdělávání a podobně.

Pracovní skupiny

Zde najdete zápisy a další výstupy z jednání Pracovních skupin pro čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, pro financování, pro rovné příležitosti a pro polytechnické, zájmové a neformální vzdělávání  .

Výstupy

Aktualizované složení členů pracovních skupin – červen 2022

20.10.2022 –  zápis z jednání PS pro ČG, MG, polytechnické, zájm. a neformální vzdělávání
25.10.2022 – zápis z jednání PS pro Finance a Rovné příležitosti

1.12.2022 – zápis z jednání PS pro Rovné příležitosti
6.12.2022 – zápis z jednání PS pro Čtenářskou gramotnost
8.12.2022 – zápis z jednání PS pro Polytechnické, zájmové a neformální vzdělávání
13.12.2022 – zápis z jednání PS pro Finance
15.12.2022 – zápis z jednání PS pro Matematickou gramotnost

29.5.2023 – zápis z jednání – všechny PS

21.6.2023 – zápis z jednání – všechny PS

14.9.2023 – zápis z jednání – všechny PS

9.11.2023 – zápis z jednání – všechny PS

ZŮSTAŇTE S NÁMI VE SPOJENÍ

Přihlaste se k odběru novinek  na našem webu nebo nás sledujte na sociálních sítích.

Udělení souhlasu dle pravidel GDPR